Ekspert prawa międzynarodowego profesor Francis Boyl wzywa Stany Zjednoczone do wystąpienia z WHO i nazywa instrumenty prawne tej orgnizacji – poprawki IHR (2005) i WHO CA+ zamachem stanu i planem wprowadzenia “medycznej dyktatury” oraz przejęcia przez WHO kontroli nad rządami krajów członkowskich.Według profesora wprowadzenie tych umów w życie doprowadziłoby do utworzenia ogólnoświatowego państwa policji medycznej pod kontrolą WHO, a w szczególności dyrektora generalnego WHO. Profesor podkreśla również, że kontrola zdrowia publicznego mogłaby rozciągać się w dół do lekarza pierwszego kontaktu.

  Znana jest wypowiedź niezależnego europarlamentarzysty chorwackiego Mislava Kulakusica, który pracuje w komisji badającej temat pandemii covid. Mislav Kulacusic CHCE OSTRZEC LUDZI PRZED cytuję “ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWIE DLA LUDZKOŚCI”. Mówi, żeWHO powinna zostać uznana za organizację terrorystyczną z powodu spowodowanych przez nią krzywd i rozpowszechnianych kłamstw”. Powiedział, że “zdrowsze i bezpieczniejsze dla ludzkości byłoby podpisanie umowy z kolumbijskim kartelem narkotykowym niż z WHO.”

  W ostatnim czasie odbyło się kilka konferencji, które w sposób alarmujący omawiały temat zagrożeń wynikających z polityki WHO. Jedną z nich była konferencja, która odbyła się w Europarlamencie 19 kwietnia w Strasburgu. Wszyscy uczestnicy wyrazili poważne obawy dotyczące próby zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich oraz braku zaangażowania mediów w informowanie opinii publicznej na ten temat. Tutaj warto zadać pytanie, jak to jest możliwe, że nie było o tej konferencji nawet wzmianki w głównych wydaniach wiadomości??? Eksperci prawa międzynarodowego i polityki zdrowotnej oraz europarlamentarzyści omawiali propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005) i “traktacie antypandemicznym” WHO CA+.

  Wszystkie wypowiedzi ekspertów, prawników i lekarzy były niezwykle ważne, ale przytoczę tylko kilka:

  Ivan Sincic – chorwacki europarlamentarzysta powiedział, że mamy obecnie do czynienia z “bardzo niepokojącymi nadużyciami władzy przez rządy”. Nazwał “związkiem małżeńskim relację pomiędzy fimami międzynarodowymi i skorumpowanymi rządami, którzy są w zmowie aby zwalczać wolność ludzi.”

  Dr Wolfgang Wodarg – człowiek, który piastował wiele międzynarodowych stanowisk w instytucjach zdrowia publicznego, był członkiem grupy parlamentarnej w Radzie Europy, był również przewodniczącym podkomisji zdrowia i kultury, edukacji i nauki. W roku 2009 założył komisję śledczą w Strasburg’u w sprawie roli WHO podczas grypy AH1N1, która również była kreowana medialnie i budziła wiele kontrowersji. Jako ekspert naukowy dr Wodarg na podstawie swojej wieloletniej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia nazywa ją “sekcją marketingową przemysłu farmaceutycznego. Mówi też, że fakt ten potwierdza od wielu lat i, że ludzie powinni o tym zostać poinformowani. Pandemie i kryzysy zdrowotne nazywa fałszywymi i ogłaszanymi przez WHO w trosce o ciągłe bogacenie się swoich inwestorów.

  Alarmujący głos podczas konferencji wygłosiła dr Sylvia Behrendt, która obecnie jest dyrektorem Global Helth Responsibility w Austrii, ale była też konsultantem prawnym przy WHO. Dr Sylvia Behrendt również nazywa Światową Organizację Zdrowia “więźniem swoich interesariuszy”. Podkreśla fakt bezkarności i system przywilejów pracowników WHO. Urzędnicy pracujący w Światowej Organizacji Zdrowia są objęci immunitetami, nie płacą podatków, nie podlegają systemowi prawnemu swoich krajów i nikt nie może skontrolować ich finansów. Nie mogą być objęci śledztwem, nie podlegają konfiskacie mienia, co powoduje w opinii dr Behrendt całkowitą niefunkcjonalność prawną tego systemu. Dr Behrent podkreśla fakt, że WHO nie podlega żadnej kontroli, nawet kontroli organizacji międzynarodowej!!! Szokującym doniesieniem jest fakt, że 80 % budżetu WHO pochodzi ze źródeł nieujawnionych!!! Dr Behrendt jako ekspert określa programy i założenia WHO jako bardzo niejasne. Podkreśla, że międzynarodowa komisja prlamentarna nie ma dostępu do dokumentów WHO!!! Alarmuje również, co brzmi szczególnie groźnie, że procedury nagłych konieczności, czyli procedury które ostatecznie pozwalają na użycie szczepionek na podstawie przyśpieszonej procedury są tajne!!!

  Wszystkie te informacje są tak szokujące, że wydają się aż nieprawdopodobne. Niestety są to fakty wygłoszone przez eksperta w dziedzinie zdrowia publicznego podczas konferencji dotyczącej WHO w Europarlamencie.

  Dr Behrent nazywa wprost WHO “super władzą”, która jest poza wszelką kontrolą oraz podkreśla bezprecedensową władzę wykonawczą i władzę kontroli dyrektora generalnego WHO. Mówi o niebezpieczeństwie tej sytuacji dla suwerenności krajów członkowskich oraz tak jak przedmówcy, podkreśla fakt sztucznego kreowania kryzysów zdrowotnych. Wzywa do wstrzymania prac nad traktatem antypandemicznym. Porusza też niezwykle ważny temat planowanej prze WHO kontroli mediów. Dr Sylvia Behrendt wzywa nas Ludzi do podniesienia ALARMU w tej sprawie. Podkreśla że jest to naszym obowiązkiem, aby podnieść alarm w momencie kiedy prawo jest narzędziem do pogwałcenia godności ludzkiej, a tak właśnie się dzieje w przypadku planów Światowej Organizacji Zdrowia.

  Dr Behrendt zwraca też naszą uwagę na fakt, że zastosowane podczas pandemii covid-19 środki były wprowadzone przez jeden autorytet – WHO. W opinii dr Behrendt powinniśmy zainteresować się i ustalić przyczyny jak i wyciągnięcia na światło dzienne prawdziwe interesy WHO i jej interesariuszy, które kryły się za tą pandemią To My musimy zbudować międzynarodowy porządek prawny, który szanuje godność ludzką, wolność i prawa człowieka, które nigdy nie mogą być pogwałcone. Zarówno w okresie pokoju jak i wojny.

  Równie niepokojący jest głos dr Mike Yeadona, byłego dyrektora wykonawczego firmy Phizer, który twierdzi, że jeżeli WHO wprowadzi nowe zasady zarządzania zdrowiem publicznym cytuję “będzie to koniec demokracji w odniesieniu do zdrowia. Tak więc, jeśli WHO zdecyduje, że trzeba Cię zamknąć lub coś Ci wstrzyknąć w niewolniczym systemie kontroli cyfrowej, tak właśnie się stanie.”

  Po zapoznaniu się z głosami krytyki działań WHO, które są tylko częścią większej całości kryjących się za Światową Organizacją Zdrowia ciemnych stron, jako Stowarzyszenie podjęliśmy działania mające na celu poinformowanie o nich opinii publicznej oraz wyrażenie naszego kategorycznego sprzeciwu wobec instrumentów prawa WHO oraz dążenia do wyjścia Polski z tej organizacji.

  Warto tutaj podkreślić fakt, że WHO ogłosiło na swojej stronie w dniu 5 czerwca swoje partnerstwo z Komisją Europejską w celu wdrożenia cyfrowych zaświadczeń zdrowia.

  W październiku ubiegłego roku stowarzyszenia i grupy wolnościowe wystosowały wspólne, alarmujące stanowisko dotyczące “traktatu antypandemicznego” oraz apel do polskich posłów, senatorów oraz europarlamentarzystów o ochronę interesu Polski przed wpływem Światowej Organizacji Zdrowia. W stanowisku podkreślony został fakt że zaangażowanie firm farmaceutycznych będących jednocześnie producentami szczepionek (Bayer. Merc, Sanofi Pastur, Sinovac Biotech, Glaxo Smith Klein) stanowi bezwzględne naruszenie zasad etycznych i moralnych oraz fakt, że WHO straciło zaufanie społeczne.

  Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

  jAK TO JEST MOŻLIWE, ŻE TAK WAŻNE ZMIANY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM, KTÓRE MAJĄ WPŁYNĄĆ NA ŻYCIE NASZE, NASZYCH BLISKICH I NASTĘPNYCH POKOLEŃ SĄ UKRYWANE PRZED OPINIĄ PUBLICZNĄ. NIE SĄ OBJĘTE DEBATĄ I KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI

  PYTANIE CHOĆ NIEZWYKLE WAŻNE NA RAZIE POZOSTAJE BEZ ODPOWIEDZI…

  REAGUJ: