STOP TRAKTAT

  A/INB/5/6 Punkt 2 wstępnego porządku obrad
  2 czerwca 2023 r.

  Tekst Prezydium konwencji WHO, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię (WHO CA+)

  TŁO, METODOLOGIA I PODEJŚCIE

  1. Uznając katastrofalną porażkę społeczności międzynarodowej w okazywaniu solidarności i sprawiedliwości w odpowiedzi na pandemię choroby koronawirusowej (COVID-19), Światowe Zgromadzenie Zdrowia zwołało drugą sesję specjalną w grudniu 2021 r., na której ustanowiło międzyrządowy zespół negocjacyjny otwarty dla wszystkich państw członkowskich i członków stowarzyszonych (oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej), w stosownych przypadkach) sporządzanie i negocjowanie konwencji, porozumienia lub innego międzynarodowego instrumentu WHO w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadek pandemii, w celu ich przyjęcia zgodnie z art. 19 lub innymi postanowieniami Konstytucji WHO, które INB uzna za stosowne.

  2. Wspierając powyższy mandat, INB ustanowił proces i systematyczne podejście do swoich prac i uzgodnił na swoim drugim posiedzeniu, że instrument powinien być prawnie wiążący i zawierać zarówno elementy prawnie wiążące, jak i niewiążące prawnie. W tym względzie INB zidentyfikował Artykuł 19 Konstytucji WHO jako kompleksowy przepis, na mocy którego instrument powinien zostać przyjęty, bez uszczerbku dla rozważania, w miarę postępu prac, stosowności art. 21, oraz zwrócił się do Prezydium o opracowanie i przedstawienie INB koncepcyjnego projektu zerowego instrumentu (WHO CA+) do dyskusji.

  3. Na trzecim posiedzeniu INB uzgodniło, że Prezydium, przy wsparciu Sekretariatu WHO, przygotuje projekt zerowy CA+ WHO, w oparciu o koncepcyjny projekt zerowy i informacje otrzymane podczas trzeciego posiedzenia INB, wraz z przepisami prawnymi. INB zgodził się ponadto, że projekt zerowy zostanie rozpatrzony na czwartym posiedzeniu jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji na tym spotkaniu, przy czym rozumie się, że projekt zerowy nie będzie naruszał stanowiska jakiejkolwiek delegacji i będzie zgodny z zasadą, że “nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie zostanie uzgodnione”. Następnie, na piątym posiedzeniu, INB zwrócił się do Prezydium o przedstawienie tekstu Prezydium w, w tym, w miarę możliwości, wariantów, opartych na wszystkich otrzymanych uwagach i włączonych do dokumentu zbiorczego, w celu ułatwienia pracy grupy redakcyjnej, przy założeniu, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie zostanie uzgodnione. 4. W związku z tym Prezydium przygotowało tekst CA+ WHO do rozpatrzenia przez grupę redakcyjną INB w czerwcu 2023 r.

  A/INB/5/6

  Strony WHO CA+,

  [Akapity preambuły zostaną omówione w późniejszym czasie w pracach INB.]

  Uzgodniły, co następuje:

  Rozdział I.

  Wstęp

  Artykuł 1. Stosowanie terminów

  1. Dla celów WHO CA+:
  1. “sekwencje genomowe” oznaczają rząd nukleotydów zidentyfikowanych w cząsteczce DNA lub RNA. Zawierają pełną informację genetyczną, która określa biologiczne cechy organizmu lub wirusa;
  2. infodemia” oznacza zbyt wiele informacji, w tym informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd, w środowisku cyfrowym i fizycznym podczas wybuchu choroby. Powoduje zamieszanie i ryzykowne zachowania, które mogą zaszkodzić zdrowiu. Prowadzi to również do braku zaufania do organów ds. zdrowia i osłabia reakcję w zakresie zdrowia publicznego;

  c) “podejście “Jedno zdrowie” oznacza zintegrowane, jednoczące podejście, którego celem jest zrównoważenie i optymalizacja zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów. Uznaje, że zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin i szeroko rozumianego środowiska (w tym ekosystemów) jest ściśle powiązane i współzależne;

  d) “pandemia” oznacza globalne rozprzestrzenianie się patogenu lub jego odmiany, które infekuje populacje ludzkie o ograniczonej odporności lub bez odporności poprzez trwałą i wysoką zdolność przenoszenia się z osoby na osobę, przytłaczając systemy opieki zdrowotnej o poważnej zachorowalności i wysokiej śmiertelności oraz powodując zakłócenia społeczne i gospodarcze, z których wszystkie wymagają skutecznej krajowej i globalnej współpracy i koordynacji w celu jej kontroli;

  e) “produkty związane z pandemią” oznaczają produkty, które mogą być potrzebne do zapobiegania pandemii, gotowość, reagowanie i/lub odzyskiwanie, które mogą obejmować, bez ograniczeń, diagnostykę, terapię, leki, szczepionki, środki ochrony indywidualnej, strzykawki i tlen;

  f) “osoby znajdujące się w szczególnie wrażliwych sytuacjach” oznaczają osoby, grupy lub społeczności o nieproporcjonalnie zwiększonym ryzyku zakażenia, ciężkości lub choroby w kontekście pandemii;

  g) “powszechne ubezpieczenie zdrowotne” oznacza, że wszyscy ludzie mają dostęp do pełnego zakresu wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują. Obejmuje pełne kontinuum podstawowych usług zdrowotnych, od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

  [Inne terminy mogą być dodawane, w stosownych przypadkach, podczas pracy INB.]

  Artykuł 2. Cel i zakres

  1. Celem CA+ WHO, kierując się równością, prawem do zdrowia oraz zasadami i podejściami określonymi w niniejszym dokumencie, jest zapobieganie pandemiom, ratowanie życia, zmniejszanie obciążenia chorobami i ochrona źródeł utrzymania poprzez aktywne wzmacnianie światowych zdolności do zapobiegania, przygotowania się na pandemie, reagowania na nie i odbudowy systemów opieki zdrowotnej po nich. CA+ WHO ma na celu kompleksowe i skuteczne wyeliminowanie luk systemowych i wyzwań istniejących w tych obszarach, na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez znaczne zmniejszenie ryzyka pandemii; zwiększenie gotowości i zdolności reagowania na wypadek pandemii; stopniowe urzeczywistnianie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; oraz zapewnienie skoordynowanej, opartej na współpracy i opartej na dowodach reakcji na pandemię oraz odbudowy odpornych systemów opieki zdrowotnej na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i globalnym.

  2. Realizując swój cel, WHO CA+ ma zastosowanie przez cały czas, w tym w trakcie i pomiędzy pandemią.

  Artykuł 3. Ogólne zasady i podejścia

  Aby osiągnąć cel CA+ WHO i wdrożyć jego postanowienia, Strony będą kierować się między innymi ogólnymi zasadami i podejściami określonymi poniżej.

  1. Poszanowanie praw człowieka –

  Wdrażanie CA+ WHO odbywa się z pełnym poszanowaniem godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób, w tym prawa do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, a każda ze Stron chroni i wspiera takie prawa i wolności, z należytym uwzględnieniem potrzeby szczególnych środków zapewniających niedyskryminację, poszanowanie różnorodności, promowanie równości płci i ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

  2. Suwerenność –

  państwa mają, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego, suwerenne prawo do stanowienia prawa i wdrażania ustawodawstwa zgodnie z ich polityką zdrowotną. Czyniąc to, będą przestrzegać celów i celów WHO CA+ i wypełniają swoje obowiązki w ramach WHO CA+ w sposób zgodny z zasadami

  3. Sprawiedliwość –

  sprawiedliwość znajduje się w centrum zapobiegania, gotowości, reagowania i odbudowy w przypadku pandemii, zarówno na szczeblu krajowym w państwach, jak i na szczeblu międzynarodowym między państwami. Wymaga ona między innymi szczególnych środków ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Sprawiedliwość obejmuje niezakłócony, sprawiedliwy, sprawiedliwy i terminowy dostęp do bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości i przystępnych cenowo produktów i usług związanych z pandemią, informacji, technologii związanych z pandemią i wsparcia społecznego. Strony zobowiązują się do promowania, poszanowania i ułatwiania równości na wszystkich etapach zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania oraz odbudowy systemów opieki zdrowotnej.

  4. Solidarność –

  skuteczna krajowa, międzynarodowa, wielostronna, dwustronna i wielosektorowa współpraca, koordynacja i współpraca w celu osiągnięcia wspólnego interesu, jakim jest bezpieczniejszy, sprawiedliwszy, sprawiedliwszy i lepiej przygotowany świat do zapobiegania pandemiom, reagowania na nie i odbudowy po nich. 5. Przejrzystość – skuteczne zapobieganie pandemiom, gotowość na nie i reagowanie na nie zależy od przejrzystej, otwartej i terminowej wymiany dokładnych informacji, danych i innych istotnych elementów, dostępu do nich i ich ujawniania, na potrzeby oceny ryzyka, środków zapobiegania i kontroli oraz opracowywania produktów i usług związanych z pandemią, w tym sprawozdań dotyczących przychodów ze sprzedaży, ceny, sprzedane jednostki, koszty marketingowe oraz dotacje i zachęty, zgodne z krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi zasadami, regulacjami i przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

  5. Przejrzystość –

  Skuteczne zapobieganie, gotowość i reagowanie na pandemie zależy od przejrzystego, otwartego i terminowego udostępniania, udostępniania i ujawniania dokładnych informacji ,danych i innych istotnych elementów, które mogą wyjść na jaw, w celu oceny ryzyka, zapobiegania mu i kontroli działań i rozwoju produktów i usług związanych z pandemią, w tym raportów sprzedaży ,przychody, ceny, sprzedane jednostki, koszty marketingu oraz dotacje i zachęty, zgodne z krajowymi, regionalnych i międzynarodowych zasad, przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych.

  6. Odpowiedzialność –

  państwa są odpowiedzialne za wzmacnianie i utrzymywanie zdolności swoich systemów opieki zdrowotnej i funkcji zdrowia publicznego w celu zapewnienia odpowiednich środków zdrowotnych i społecznych poprzez przyjęcie i wdrażanie środków ustawodawczych, wykonawczych, administracyjnych i innych na rzecz sprawiedliwych, sprawiedliwych, skutecznych i terminowe zapobieganie pandemii, gotowość, reagowanie i odbudowę systemów opieki zdrowotnej. Stany są odpowiedzialne za zapewnienie szczególnych środków w celu ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

  7. Dla zasady 7 przedstawiono trzy warianty.

  Wariant 7.A: Wspólne, ale zróżnicowane obowiązki i odpowiednie zdolności w czasie pandemii .Zapobieganie, gotowość, reagowanie i odbudowa systemów opieki zdrowotnej – rządy mają odpowiedzialności za zdrowie swoich narodów, którą można spełnić jedynie poprzez zapewnienie odpowiednich środków zdrowotnych i społecznych. Biorąc pod uwagę nierówny rozwój w różnych krajach w promocji zdrowia i zwalczania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych, jest wspólnym niebezpieczeństwem, Strony, które będą posiadać więcej zdolności i zasobów związanych z pandemiami, powinny posiadać proporcjonalny stopień zróżnicowana odpowiedzialność za zapobieganie globalnej pandemii, gotowość, reagowanie i powrót do zdrowia.

  Wariant 7.B: Wspólne obowiązki i różne zdolności w zapobieganiu pandemii, gotowość, reagowanie i odbudowa systemów opieki zdrowotnej – rządy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie swoich narodów, które mogą być spełnione jedynie poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i socjalnej. Jest nierówny rozwój w różnych krajach w promocji zdrowia i kontroli .Powszechnym zagrożeniem są zwłaszcza choroby zakaźne.

  Wariant 7.C: zasadniczo nie uwzględniać.

  8. Dla zasady 8 przedstawiono dwie opcje.

  Wariant 8.A:

  Jedno zdrowie– wielosektorowe i transdyscyplinarne działania powinny uwzględniać wzajemne powiązania między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem, dla których spójny, Zintegrowane i ujednolicające podejście powinno zostać wzmocnione i stosowane w celu zrównoważonego rozwoju i optymalizacja zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów, w tym poprzez, ale nie ogranicza się do zwrócenia uwagi na zapobieganie epidemiom powodowanym przez patogeny, na które są odporne środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby odzwierzęce.

  Wariant 8.B: zasadniczo nie uwzględniać.

  9. Inkluzywność –

  Pełne i aktywne zaangażowanie i udział przedstawicieli społeczności i odpowiednich interesariuszy na wszystkich poziomach, zgodnie z odpowiednimi i mającymi zastosowanie międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi, zasadami i przepisami, w tym odnoszącymi się do epidemii

  Zainteresowanie ma zasadnicze znaczenie dla mobilizacji kapitału społecznego, zasobów i przestrzegania środków w zakresie zdrowia publicznego i środków społecznych oraz do zdobycia zaufania do rządów i partnerów wspierających zapobieganie pandemiom, gotowość, reagowanie i naprawę systemów opieki zdrowotnej.

  10. Nauka i dowody –

  najlepsza dostępna wiedza naukowa i dowody powinny stanowić podstawę zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, a także decyzji dotyczących zdrowia publicznego i opracowywania planów.

  11. Centralna rola WHO –

  Jako organ kierujący i koordynujący międzynarodową pracę w dziedzinie zdrowia oraz lider wielostronnej współpracy w globalnym zarządzaniu zdrowiem, WHO ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej.

  12. Proporcjonalność –

  decyzje dotyczące zdrowia publicznego dotyczące zapobiegania pandemiom, przygotowania się na nie i reagowania na nie powinny być proporcjonalne, tak aby korzyści z wdrożonych środków przewyższały ich koszty.

  Rozdział II. Świat zjednoczony sprawiedliwie:

  osiągnięcie równości w zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemie oraz odbudowie systemów opieki zdrowotnej CA+ WHO ma na celu osiągnięcie większej równości w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie poprzez kompleksowe i skuteczne zajęcie się lukami systemowymi i lukami w zdolnościach oraz wyzwaniami istniejącymi w tych obszarach na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, z pełnym poszanowaniem godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób.

  Artykuł 4. Zapobieganie pandemiom i nadzór nad zdrowiem publicznym

  1. Strony podejmują środki zapobiegawcze i nadzorcze, które są spójne i wspierają skuteczne wdrażanie Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005 r.). W odniesieniu do pozostałej części art. 4 przedstawiono dwie opcje.

  Opcja 4.A: artykuł kończy się tutaj.

  Opcja 4.B

  2. Każda ze Stron opracuje, wzmocni, wdroży, okresowo aktualizuje i dokonuje przeglądu kompleksowego wielosektorowego krajowego zapobiegania zakażeniom i kontroli , w tym dotyczących chorób odzwierzęcych i patogenów. W tym celu każda ze Stron, zgodnie ze swoimi możliwościami:

  a) wzmacnia wysiłki w celu zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i higieny oraz gwarantuje terminowy dostęp do odpowiednich usług zdrowotnych w zakresie diagnozowania lub leczenia jako środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób u ludzi i zwierząt;

  b) zapewnia wdrożenie środków zapobiegania zakażeniom i ich kontroli, stosując w możliwie najszerszym zakresie najnowsze międzynarodowe normy i wytyczne;

  c) wzmożenie wysiłków w celu zapewnienia należytego gospodarowania odpadami pochodzącymi z zakładów ochrony zdrowia, gabinetów weterynaryjnych i rynków żywych zwierząt, skażonymi zakaźnymi czynnikami chorobotwórczymi;

  d) zobowiązać instytucje opieki zdrowotnej do wprowadzenia programu profilaktyki i kontroli zakażeń nie później niż […] lat po wejściu w życie CA+ WHO; oraz

  e) wzmocnienie środków zapobiegania chorobom zwierzęcym, w tym między innymi środków dotyczących gospodarstw, transportu zwierząt, rynków żywych zwierząt, handlu dzikimi zwierzętami oraz praktyk weterynaryjnych zarówno w odniesieniu do zwierząt hodowanych od żywności, jak i zwierząt domowych, z uwzględnieniem odpowiednich norm międzynarodowych. Środki te obejmują higienę wody i paszy, środki zapobiegania zakażeniom i ich kontroli, warunki sanitarne w gospodarstwach, higienę i bezpieczeństwo biologiczne oraz środki wspierające dobrostan zwierząt.

  3. Strony podejmują działania mające na celu zapobieganie wybuchom ognisk lub pandemiom wywołanym przez patogeny oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz, zgodnie z kontekstem krajowym, opracowują i wdrażają krajowy plan oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, który wzmacnia zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi w sektorach ludzi, zwierząt i środowiska oraz rozważne stosowanie antybiotyków.

  4. Strony podejmują działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji laboratoriów w celu zapobiegania przypadkowemu narażeniu, niewłaściwemu wykorzystaniu lub niezamierzonemu uwolnieniu patogenów w laboratorium poprzez szkolenia i praktyki w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, regulowanie dostępu do wrażliwych miejsc oraz zwiększanie bezpieczeństwa transportu i transgranicznego transferu, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i normami.

  5. Strony współpracują ze sobą i przy wsparciu WHO w celu wzmocnienia i utrzymania zdolności laboratoryjnych i diagnostycznych w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do zdolności do sekwencjonowania genomowego, nauki o danych w celu oceny ryzyka związanego z wykrytymi czynnikami chorobotwórczymi oraz bezpiecznego obchodzenia się z próbkami zawierającymi patogeny, a także stosowania powiązanych narzędzi cyfrowych. Strony będą również współpracować, w stosownych przypadkach, w celu promowania i ułatwiania udzielania niezbędnej pomocy przez odpowiednie organizacje międzynarodowe i regionalne.

  6. Każda ze Stron rozwija, wzmacnia i utrzymuje zdolność do prowadzenia zintegrowanego nadzoru, w tym w odniesieniu do: (i) chorób zakaźnych u ludzi; (ii) chorób zakaźnych u zwierząt, które stanowią znaczne ryzyko dla chorób odzwierzęcych, w tym przenoszonych przez wektory, skutków ubocznych; oraz (iii) odpowiednie próbki pobrane z określonych warunków środowiskowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się potencjalnie wysoce zakaźnych czynników chorobotwórczych

  , w tym patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, i kontrolowania ich rozprzestrzeniania się na różne gatunki zwierząt oraz między ludźmi a populacjami zwierząt.

  Artykuł 5. Wzmocnienie zapobiegania pandemiom i gotowości na wypadek pandemii dzięki podejściu “Jedno zdrowie”

  Przedstawiono dwie możliwości art. 5.

  Wariant 5.A

  1. Strony, uznając, że większość pojawiających się chorób zakaźnych i pandemii jest wywoływana przez odzwierzęce patogeny, zobowiązują się, w kontekście zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, do promowania i wdrażania podejścia “Jedno zdrowie” na poziomie krajowym oraz, w stosownych przypadkach, na poziomie regionalnym i globalnym, które jest spójne, zintegrowane, skoordynowane i oparte na współpracy między wszystkimi właściwymi podmiotami, przy stosowaniu prawa krajowego oraz istniejących instrumentów i inicjatyw oraz zgodnie z tym prawem.

  2. Strony, w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz wykrywania zagrożeń dla zdrowia i zapobiegania im, promują i wzmacniają synergię między wielosektorową i transdyscyplinarną współpracą na poziomie krajowym a współpracą na poziomie międzynarodowym w celu identyfikacji, przeprowadzania ocen ryzyka i dzielenia się czynnikami chorobotwórczymi z potencjalnymi czynnikami pandemicznymi na styku ludzi, ekosystemy zwierząt i środowiska, uznając jednocześnie ich współzależność.

  3. Strony określą i włączą do odpowiednich planów zapobiegania pandemiom i gotowości interwencje, które dotyczą czynników powodujących pojawianie się i ponowne pojawianie się chorób na styku człowieka, zwierzęcia i środowiska, w tym między innymi zmiany klimatu, zmiany użytkowania gruntów, handlu dziką fauną i florą, pustynnienia i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

  4. Strony zobowiązują się do regularnej oceny zdolności w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej oraz do identyfikowania luk, polityk i finansowania niezbędnych do wzmocnienia tych zdolności.

  5. Strony zobowiązują się do wzmocnienia synergii z innymi istniejącymi odpowiednimi instrumentami, które dotyczą czynników wywołujących pandemie, takich jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemów i zwiększone ryzyko na styku człowiek-zwierzę-środowisko spowodowane działalnością człowieka.

  6. Strony zobowiązują się do wzmocnienia wielosektorowych, skoordynowanych, interoperacyjnych i zintegrowanych systemów nadzoru “Jedno zdrowie” oraz do wzmocnienia zdolności laboratoriów do identyfikowania i oceny ryzyka i pojawiania się patogenów i wariantów o potencjale pandemicznym, w celu zminimalizowania skutków ubocznych, mutacji i ryzyka związanego z chorobami odzwierzęcymi zaniedbanymi chorobami tropikalnymi i wektorami, w celu zapobiegania wybuchom epidemii na małą skalę wśród dzikich zwierząt lub zwierząt udomowionych.

  7. Każda ze Stron, zgodnie z kontekstem krajowym i w zakresie niezbędnym do ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin:

  a) wdraża działania o podłożu naukowym, w tym między innymi poprawę środków zapobiegania zakażeniom, badania i rozwój środków przeciwdrobnoustrojowych, dostęp do środków przeciwdrobnoustrojowych i zarządzanie nimi, harmonizację nadzoru i zarządzania odpływem środków przeciwdrobnoustrojowych do środowiska, w celu zapobiegania pandemiom związanym z patogenami odzwierzęcymi i patogenami opornymi na środki przeciwdrobnoustrojowe, zmniejszania ryzyka wystąpienia tych pandemii i przygotowania się na nie, z uwzględnieniem odpowiednich narzędzi i wytycznych, poprzez podejście “Jedno zdrowie”, oraz współpracuje z odpowiednimi partnerami, w tym z organizacjami czterostronnymi;

  b) wspieranie i wdrażanie działań na poziomie krajowym i wspólnotowym, które obejmują podejście całego rządu i całego społeczeństwa do zwalczania ognisk chorób odzwierzęcych (dzikich zwierząt i zwierząt udomowionych), w tym poprzez zaangażowanie społeczności w nadzór identyfikujący ogniska chorób odzwierzęcych i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u źródła;

  c) opracowanie i wdrożenie krajowego planu działania “Jedno zdrowie” w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, który wzmacnia zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi w sektorach ludzi i zwierząt, optymalizuje zużycie środków przeciwdrobnoustrojowych, zwiększa inwestycje w nowe leki, narzędzia diagnostyczne, szczepionki i inne interwencje oraz promuje sprawiedliwy i przystępny cenowo dostęp, wzmacnia profilaktykę zakażeń i kontrolę zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej oraz warunki sanitarne i bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwach hodowlanych, a także zapewnia wsparcie techniczne krajom rozwijającym się;

  d) wdrożenie mechanizmów nadzoru “Jedno zdrowie” z wykorzystaniem danych zebranych ze źródeł ludzkich, zwierzęcych i środowiskowych oraz ich wymiany w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenów o potencjale pandemicznym między ludźmi i populacjami zwierząt, a także między różnymi gatunkami zwierząt, oraz kontrolowania tego rozprzestrzeniania się;

  e) uwzględniają podejście “Jedno zdrowie” na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i na poziomie placówki w celu uzyskania dowodów naukowych, w tym związanych z naukami społecznymi i behawioralnymi oraz informowaniem o ryzyku i zaangażowaniem społeczności, a także wspierają, ułatwiają lub nadzorują prawidłowe, oparte na dowodach i oparte na ryzyku wdrażanie profilaktyki i kontroli zakażeń; oraz

  f) promowanie lub ustanowienie wspólnych programów szkoleniowych i ustawicznego kształcenia “Jedne zdrowie” dla pracowników zajmujących się zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiska, w szczególności w zakresie usług weterynaryjnych i środowiskowych niezbędnych do zapobiegania zdarzeniom powodującym skutki uboczne, w celu rozwijania uzupełniających się umiejętności, zdolności i zdolności w zakresie zapobiegania, wykrywania, kontrolowania i reagowania na pandemiczne zagrożenia dla zdrowia.

  8 . Zgodnie z art. 15 Strony opracowują i wdrażają lub wzmacniają, w stosownych przypadkach, kanały dwustronne, regionalne, subregionalne i inne wielostronne kanały w celu zwiększenia wsparcia finansowego i technicznego, pomocy i współpracy, w szczególności z krajami rozwijającymi się, w celu wzmocnienia systemów nadzoru i zdolności laboratoryjnych w promowaniu i wdrażaniu podejścia “Jedno zdrowie” na poziomie krajowym.

  Opcja 5.B: nie włączać jako artykułu.

  Artykuł 6. Gotowość, gotowość i odporność

  1. Każda ze Stron podejmie niezbędne środki w celu wzmocnienia własnych systemów opieki zdrowotnej w celu wzmocnienia i utrzymania zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie, biorąc pod uwagę potrzebę sprawiedliwych i odpornych systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, w celu stopniowej realizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  2. Strony kontynuują współpracę i zachęca się je do zwiększania wsparcia finansowego, technicznego i technologicznego, pomocy, wzmacniania zdolności i współpracy, w szczególności z krajami rozwijającymi się, w celu wzmocnienia profilaktyki i gotowości w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z celem, jakim jest powszechna opieka zdrowotna

  3. Strony zobowiązują się do ustanowienia istniejących sieci genomiki, oceny ryzyka i laboratoriów w celu prowadzenia epidemiologicznego nadzoru genomicznego i globalnego dzielenia się nowymi patogenami o potencjale pandemicznym i patogenami opornymi na leki lub w oparciu o istniejące sieci genetyczne

  . 4. Każda ze Stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy wsparciu planów wdrażania, przyjmuje polityki, strategie lub środki, stosownie do przypadku, mające na celu uwzględnienie perspektyw sektora publicznego i prywatnego oraz odpowiednich agencji, zgodnie z odpowiednimi narzędziami lub innymi umowami międzynarodowymi, w tym, ale nie wyłącznie, Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (2005), oraz wzmacnia i wzmacnia funkcje w zakresie zdrowia publicznego dla:

  a) dalsze świadczenie wysokiej jakości rutynowych i podstawowych usług zdrowotnych podczas pandemii, w tym opieki klinicznej i zdrowia psychicznego oraz szczepień, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, skierowań na usługi zdrowotne i interwencje na poziomie społeczności lokalnych oraz zarządzanie zaległościami i listami oczekujących na diagnozowanie i leczenie oraz interwencje w przypadku innych chorób i warunków zdrowotnych, w tym opieka nad pacjentami z długotrwałymi skutkami choroby pandemicznej

  b) utrzymanie i wzmocnienie zdolności multidyscyplinarnej siły roboczej potrzebnej w okresach międzypandemicznych oraz przygotowanie się na i zapewnienie zwiększonej zdolności przepięciowej w czasie pandemii;

  c) wspólny nadzór, wykrywanie ognisk choroby, dochodzenie i ich kontrola, za pomocą interoperacyjnych systemów wczesnego ostrzegania i ostrzegania oraz terminowe powiadamianie;

  d) stały krajowy lub regionalny potencjał laboratoryjny, w tym w zakresie sekwencjonowania genomowego, a także analizowania i udostępniania takich informacji;

  e) międzysektorowe zapobieganie chorobom odzwierzęcym i chorobom podatnym na epidemie oraz pojawiającym się, rosnącym lub zmieniającym się zagrożeniom [zdrowia publicznego] / [chorobom zakaźnym] o potencjale pandemicznym, zwłaszcza na styku człowieka, zwierzęcia i środowiska;

  f) opracowanie strategii odbudowy i odbudowy systemu opieki zdrowotnej po pandemii;

  g) wzmacnianie zdolności laboratoriów i diagnostyki zdrowia publicznego oraz sieci krajowych, regionalnych i globalnych poprzez stosowanie norm i protokołów dotyczących zapobiegania zakażeniom i ich kontroli oraz laboratorium zdrowia publicznego w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji;

  h) tworzenie i utrzymywanie aktualnych, uniwersalnych, wzajemnie połączonych platform i technologii na potrzeby wczesnego wykrywania, prognozowania i terminowej wymiany informacji za pomocą odpowiednich zdolności, w tym budowania zdolności w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej i nauki o danych;

  (i) tworzenie i wzmacnianie instytucji zdrowia publicznego na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym; j) wzmacnianie zdolności centrów operacyjnych ds. sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie zdrowia publicznego w okresach między pandemiami i w okresach pandemii; oraz

  k) wzmocnienie profilaktyki i kontroli zakażeń;.

  Artykuł 7. Pracownicy służby zdrowia i opieki

  1. Każda ze Stron, zgodnie ze swoimi odpowiednimi możliwościami, podejmuje niezbędne kroki w celu zabezpieczenia, ochrony, inwestowania i utrzymania wykwalifikowanej, przeszkolonej, kompetentnej i zaangażowanej siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej i opiekuńczej na wszystkich szczeblach, w sposób [uwzględniający aspekt płci]/[uwzględniający aspekt płci], z należytą ochroną zatrudnienia, praw obywatelskich i praw człowieka oraz bezpieczeństwa i dobrostanu, zgodnie z mającymi zastosowanie zobowiązaniami międzynarodowymi i odpowiednimi kodeksami postępowania, w celu zwiększenia i utrzymania zdolności w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości podstawowych usług zdrowotnych i podstawowych funkcji zdrowia publicznego podczas pandemii. W tym celu każda ze Stron, zgodnie ze swoim prawem krajowym:

  a) wzmacnia, przed rozpoczęciem służby, w trakcie i po zakończeniu służby, oparte na kompetencjach kształcenie i szkolenie, oddelegowanie, wynagrodzenie, dystrybucję i zatrzymanie pracowników służby zdrowia, zdrowia i opieki, w tym pracowników służby zdrowia i wolontariuszy społeczności lokalnych;

  b) zajęcie się dysproporcjami i nierównościami płci i młodzieży oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród pracowników służby zdrowia, służby zdrowia i opieki, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia, aby wspierać znaczącą reprezentację, zaangażowanie, uczestnictwo, upodmiotowienie i bezpieczeństwo oraz dobrostan wszystkich pracowników służby zdrowia i opieki, przy jednoczesnym zajęciu się kwestią dyskryminacji, stygmatyzacji i nierówności oraz wyeliminowaniu uprzedzeń, w tym nierównego wynagrodzenia, a także zauważając, że kobiety nadal często napotykają poważne przeszkody w osiągnięciu przywództwa oraz role decyzyjne;

  c) wzmożenie wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia i opieki, w tym poprzez zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom służby zdrowia i opieki pierwszej linii oraz priorytetowego traktowania dostępu do produktów związanych z pandemią podczas pandemii, minimalizując zakłócenia w świadczeniu wysokiej jakości podstawowych usług zdrowotnych oraz chroniąc pracowników służby zdrowia i opieki przed przemocą i zastraszaniem w trakcie zapobiegania pandemiom, reagowania na nie i odbudowy; oraz

  d) ustanowienie i utrzymanie skutecznych systemów planowania siły roboczej w celu skutecznego i wydajnego rozmieszczenia przeszkolonych pracowników służby zdrowia podczas pandemii.

  2. Strony [zachęca się do zwiększenia]/[przeznaczą] wsparcie finansowe i techniczne, pomoc i współpracę, w szczególności na rzecz krajów rozwijających się, w celu wzmocnienia i utrzymania wykwalifikowanej i kompetentnej siły roboczej w zakresie zdrowia publicznego, opieki zdrowotnej i opiekuńczej na szczeblu niższym niż krajowy, krajowym i regionalnym.

  3. Strony inwestują w tworzenie, utrzymywanie, koordynowanie i mobilizowanie dostępnej, wykwalifikowanej i przeszkolonej siły roboczej zajmującej się sytuacjami zagrożenia zdrowia publicznego na świecie, która jest w stanie rozmieścić się w celu wsparcia Stron na wniosek, w oparciu o potrzeby w zakresie zdrowia publicznego, w celu powstrzymania ognisk i zapobiegania eskalacji rozprzestrzeniania się na małą skalę do rozmiarów globalnych.

  4. Strony będą wspierać/[zachęcają] do rozwoju sieci instytucji szkoleniowych, krajowych i regionalnych obiektów oraz centrów wiedzy fachowej, wykorzystując istniejące programy i opierając się na nich w celu ustanowienia wspólnych wytycznych w celu umożliwienia bardziej przewidywalnych, znormalizowanych, terminowych i systematycznych misji reagowania oraz rozmieszczenia wyżej wymienionych multidyscyplinarnych pracowników służb ratowniczych w dziedzinie zdrowia publicznego

  Artykuł 8. Monitorowanie gotowości i przeglądy funkcjonalne

  1. Każda ze Stron, zgodnie ze swoim prawem krajowym i kontekstem, przeprowadza regularne i systematyczne oceny w celu zidentyfikowania luk w zdolnościach oraz opracowania i wdrożenia kompleksowych, integracyjnych, wielosektorowych, dysponujących zasobami krajowych planów i strategii zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w oparciu o odpowiednie narzędzia opracowane przez WHO we współpracy z odpowiednimi organizacjami.

  2. Każda ze Stron okresowo ocenia funkcjonowanie, gotowość i luki w swojej gotowości na wypadek pandemii, zdolności w zakresie nadzoru i reagowania wielosektorowego, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz oceny ryzyka, między innymi poprzez odpowiednie ćwiczenia symulacyjne lub stołowe oraz przeglądy wewnątrz i po zakończeniu działania. Wysiłki te mają na celu pomoc w identyfikowaniu luk i wąskich gardeł, dzieleniu się doświadczeniami oraz poprawie krajowego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie.

  . 3. Strony będą zwoływać wielonarodowe lub regionalne wielosektorowe ćwiczenia nie rzadziej niż raz na pięć lat, przy wsparciu technicznym ze strony Sekretariatu WHO, w celu określenia luk w zdolności reagowania wielu krajów.

  4. Każda ze Stron zapewnia regularną sprawozdawczość, w miarę możliwości w oparciu o istniejące odpowiednie sprawozdania, na temat swoich zdolności w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej.

  5. Strony, w oparciu o istniejące narzędzia, opracowują i wdrażają integracyjny, przejrzysty, skuteczny i wydajny system monitorowania i oceny zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie, który obejmuje cele oraz krajowe, regionalne i globalne znormalizowane wskaźniki, wraz z niezbędnymi i przewidywalnymi zasobami dla krajów rozwijających się na ten cel.

  6. Strony rozważają i dążą do wdrożenia zaleceń wynikających z przeglądów, w tym ustalenia priorytetów działań wymagających natychmiastowego działania, zgodnie z ustalonymi na szczeblu krajowym priorytetami w dziedzinie zdrowia.

  W odniesieniu do pozostałej części art. 8 przedstawiono trzy warianty.

  Opcja 8.A: artykuł kończy się tutaj.

  Wariant 8.B: Strony proponują ustanowienie mechanizmu wzajemnej oceny.

  7. Strony ustanawiają, regularnie aktualizują i rozszerzają wdrażanie powszechnego mechanizmu wzajemnej oceny gotowości, który wykorzystuje istniejące narzędzia monitorowania i oceny do oceny krajowych, regionalnych i globalnych zdolności i luk w zakresie gotowości, poprzez podejście obejmujące całą administrację rządową i całe społeczeństwo, w celu wzmocnienia zdolności w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, poprzez współpracę techniczną i finansową, mając na uwadze potrzebę integracji dostępnych danych i zaangażowania przywódców krajowych na najwyższym szczeblu.

  Wariant 8.C: Strony proponują ustanowienie powszechnego mechanizmu przeglądu zdrowia i gotowości.

  8. Strony postanawiają ustanowić powszechny mechanizm przeglądu zdrowia i gotowości, regularny dialog międzyrządowy między państwami członkowskimi, którego celem jest promowanie wspólnych globalnych działań i rozliczalności za gotowość poprzez zgromadzenie ich z zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym w celu kompleksowego przeglądu ich krajowych zdolności w zakresie gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia.

  9. Każda ze Stron przeprowadza krajowy przegląd i uczestniczy w globalnym wzajemnym przeglądzie między Stronami w celu wymiany praktyk krajowych, luk w gotowości oraz możliwości poprawy zdolności zdrowotnych i gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej.

  Artykuł 9. Badania i rozwój

  1. Strony współpracują w celu budowania, wzmacniania i utrzymywania zdolności i instytucji w zakresie badań i rozwoju produktów związanych z pandemią, w szczególności w krajach rozwijających się, w tym w zakresie powiązanych badań klinicznych i wymiany informacji za pośrednictwem podejść otwartej nauki w celu szybkiej wymiany wyników badań naukowych

  i wyników badań.

  2. W celu promowania większej wymiany wiedzy i przejrzystości, każda ze Stron, zapewniając publiczne finansowanie badań i rozwoju w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, zgodnie z prawem krajowym oraz, w stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę zakres finansowania publicznego:

  a) promuje publiczne rozpowszechnianie wyników finansowanych przez rząd badań na rzecz rozwoju produktów związanych z pandemią, w dostępnych językach i formatach;

  b) publikuje warunki finansowanych przez rząd umów badawczo-rozwojowych dotyczących produktów związanych z pandemią, w stosownych przypadkach, w tym:

  (i) nakłady, procesy i produkty badań;

  (ii) ustalanie cen produktów końcowych lub polityka cenowa dotycząca produktów końcowych;

  (iii) licencjonowanie umożliwiające rozwój, produkcję i dystrybucję, zwłaszcza w krajach rozwijających się; oraz

  (iv) warunki dotyczące przystępnego cenowo, sprawiedliwego i terminowego dostępu do produktów związanych z pandemią w czasie pandemii;

  c) promować, ułatwiać i zachęcać do współtworzenia technologii i inicjatyw joint venture, aktywnie angażując udział naukowców i/lub ośrodków badawczych, w szczególności z krajów rozwijających się; oraz

  (d) promowanie i priorytetowe traktowanie inwestycji w badania i rozwój produktów związanych z pandemią, które mogą promować sprawiedliwy dostęp.

  3. Każda ze Stron zwiększy przejrzystość informacji o badaniach i rozwoju produktów związanych z pandemią poprzez:

  a) wymianę informacji na temat programów badawczych, w tym krajowych priorytetów badań i rozwoju, w stosownych przypadkach podczas sytuacji nadzwyczajnych związanych z pandemią;

  b) wymianę informacji na temat krajowych wysiłków i planów na rzecz budowania lub wzmacniania krajowych, regionalnych i globalnych zdolności w zakresie badań naukowych i rozwoju, w tym poprzez budowanie i utrzymywanie wykwalifikowanej kadry badawczej i infrastruktury badawczej oraz poprzez badanie potrzeb w zakresie łańcucha dostaw w celu szybkiego gromadzenia i skalowania reakcji badawczych podczas sytuacji nadzwyczajnych związanych z pandemią; oraz

  c) zapewnienie, że zasoby są kierowane na dobrze zaprojektowane projekty, które mogą dostarczyć solidnych i wiarygodnych dowodów.

  4. Strony zachęcają do udziału odpowiednie zainteresowane strony, zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji, w celu przyspieszenia innowacyjnych badań i rozwoju, w tym współpracy kierowanej przez społeczność i współpracy międzysektorowej, w celu zwalczania pojawiających się i ponownie pojawiających się patogenów o potencjale pandemicznym.

  5. Każda ze Stron wdraża i stosuje odpowiednie normy międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem biologicznym w laboratoriach i placówkach badawczych prowadzących badania w celu lepszego zrozumienia patogeniczności i zdolności przenoszenia patogenów o potencjale pandemicznym oraz w celu zapobiegania niezamierzonym skutkom takich badań, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zbędnych przeszkód administracyjnych dla badań.

  6. Strony zobowiązują się do/[zachęca się] do promowania, współpracy i wzmacniania narzędzi i strategii komunikacyjnych i opartych na dowodach w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

  7. Strony, zgodnie ze swoimi krajowymi i regionalnymi ramami prawnymi i regulacyjnymi oraz kontekstem oraz, w stosownych przypadkach, zwiększają możliwości badań klinicznych i wzmacniają ramy polityki w zakresie badań klinicznych, w szczególności w krajach rozwijających się, w celu umożliwienia większej liczbie ośrodków badań klinicznych, które mogą prowadzić dobrze zaprojektowane i dobrze wdrożone badania kliniczne, oraz w celu zapewnienia gotowości do koordynacji badań poprzez istniejące, nowe lub rozszerzone sieci badań klinicznych, które spełniają odpowiednie przepisy i zharmonizowane normy międzynarodowe, promując wymianę informacji i najlepszych praktyk w zakresie skutecznego i etycznego projektowania i prowadzenia badań klinicznych, oraz w projektowaniu, przygotowywaniu i przeprowadzaniu badań klinicznych zapewniających ochronę ludzi.

  8. Strony opracują politykę krajową w celu wspierania przejrzystej, publicznej wymiany wyników badań klinicznych prowadzonych na ich terytoriach, na przykład poprzez publikację w otwartym kodzie źródłowym

  9. Strony podejmują kroki, indywidualnie i zbiorowo, w celu stworzenia silnych, odpornych krajowych, regionalnych i międzynarodowych ekosystemów badawczych dysponujących odpowiednimi zasobami, w tym krajowych i globalnych sieci badań klinicznych. W związku z tym Strony, w stosownych przypadkach, zobowiązują się do:

  a) inwestowania w infrastrukturę i szkolenia klinicznych sieci badawczych w krajach rozwijających się, aby być przygotowanym do zapewnienia terminowej i odpowiedniej reakcji na pandemie;

  b) dalsze wzmacnianie międzynarodowej koordynacji i współpracy w zakresie badań klinicznych za pomocą istniejących mechanizmów, o ile zostały ustanowione, w celu wspierania dobrze zaprojektowanych i dobrze przeprowadzonych badań, w tym nowych platform badań klinicznych działających w wielu krajach, w stosownych przypadkach z naukowego punktu widzenia, w celu zajęcia się priorytetowymi chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, wraz z mechanizmami zmiany protokołów w celu wsparcia reagowania na pandemię, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach;

  c) wspieranie nowych i istniejących mechanizmów w celu ułatwienia

  badań klinicznych w celu opracowania lub zmiany, w razie potrzeby, odpowiednich wytycznych klinicznych, w tym w czasie pandemii; oraz

  1. zapewnienie, że badania kliniczne prowadzone w sytuacjach zagrożenia zdrowia są sprawiedliwe, uwzględniają różnice geograficzne, społeczno-ekonomiczne i zdrowotne oraz promują różnorodność rasową, etniczną i płciową w celu lepszego zrozumienia bezpieczeństwa i skuteczności nowych szczepionek i terapii w podgrupach populacji.

  Artykuł 10. Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności

  1. Nie później niż XX, wykorzystując istniejące odpowiednie modele jako punkt odniesienia, Strony ustanawiają, regionalne lub międzynarodowe systemy odszkodowań za szkody poszczepienne w przypadku urazów wynikających ze stosowania lub podawania szczepionek opracowanych w celu reagowania na pandemie, które są przejrzyste i uzupełniają(-ą) wszelkie zabezpieczenia przed odpowiedzialnością lub inne mechanizmy zarządzania ryzykiem odpowiedzialności.

  2. Każda ze Stron rozważy wdrożenie i/lub uczestnictwo w systemie odszkodowań za szkody poszczepienne za urazy wynikające ze stosowania i/lub podawania szczepionek opracowanych w odpowiedzi na pandemie oraz rozważy opracowanie strategii wystarczającego finansowania systemu(-ów).

  3. Każda ze Stron opracowuje krajowe strategie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności na swoim terytorium w odniesieniu do produkcji, dystrybucji, podawania i stosowania szczepionek opracowanych w celu reagowania na pandemie. Strategie mogłyby obejmować na przykład opracowanie wzorcowych postanowień umownych, mechanizmów odszkodowań za powikłania poszczepienne, mechanizmów ubezpieczeniowych, ram polityki i zasad negocjowania umów o udzielenie zamówienia publicznego lub przekazywania szczepionek opracowanych w odpowiedzi na pandemie, a także budowanie wiedzy fachowej na potrzeby negocjacji umów w tej dziedzinie.

  4. Każda ze Stron dokłada starań, aby w umowach na dostawę lub zakup szczepionek opracowanych w odpowiedzi na pandemie klauzule odszkodowawcze dotyczące nabywcy/odbiorcy, jeżeli takie istnieją, były wyjątkowo przewidziane w ostateczności i były racjonalnie określone w czasie, a data końcowa została wyraźnie określona od samego początku. Strony uzgadniają ponadto, że takie klauzule odszkodowawcze dotyczące nabywcy/odbiorcy powinny być akceptowane wyłącznie w odniesieniu do produktów nowatorskich.

  5. Strony współpracują z WHO i innymi odpowiednimi organizacjami i podmiotami w powyższych kwestiach, w tym w celu opracowania zaleceń i narzędzi budowania zdolności w zakresie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności podczas sytuacji nadzwyczajnych związanych z pandemią, w odniesieniu do produkcji, dystrybucji, administrowania lub stosowania produktów związanych z pandemią.

  6. Zgodnie z prawem krajowym każda ze Stron udostępnia publicznie informacje dotyczące wszelkich globalnych, regionalnych lub krajowych ram odpowiedzialności i systemów rekompensat za szczepionki, które mają zastosowanie do produkcji, dystrybucji, administracji lub stosowania produktów związanych z pandemią podczas sytuacji nadzwyczajnych związanych z pandemią w jej jurysdykcji.

  Artykuł 11. Wspólny rozwój i transfer technologii i know-how

  Przedstawiono dwie opcje dla art. 11.

  Wariant 11.A

  1. Strony uznają, że niesprawiedliwemu dostępowi do produktów związanych z pandemią (w tym między innymi do szczepionek, terapii i diagnostyki) należy zaradzić poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych, które są bardziej sprawiedliwe, geograficzne i strategicznie rozmieszczone.

  2. Strony, działając za pośrednictwem Konferencji Stron, wzmacniają istniejące i rozwijają innowacyjne wielostronne mechanizmy, w tym poprzez gromadzenie wiedzy, własności intelektualnej i danych, które promują odpowiedni transfer technologii i know-how w zakresie wytwarzania produktów związanych z pandemią, w stosownych przypadkach na wzajemnie uzgodnionych warunkach, do producentów, w szczególności w krajach rozwijających się.

  3. Strony zapewniają, aby producenci produktów związanych z pandemią byli rozmieszczeni strategicznie i geograficznie w celu zmaksymalizowania dostępu do kompletnych produktów związanych z pandemią w krajach, w których zwiększenie zdolności produkcyjnych nie jest możliwe.

  4. W okresach między pandemiami wszystkie Strony zobowiązują się do ustanowienia tych mechanizmów oraz

  a) koordynuje, współpracuje, ułatwia i zachęca producentów produktów związanych z pandemią do przekazywania odpowiedniej technologii i know-how producentowi (producentom (określonym poniżej) na wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku, w tym za pośrednictwem centrów transferu technologii i partnerstw na rzecz rozwoju produktów, oraz do zajęcia się potrzebą opracowania nowych produktów związanych z pandemią w krótkim czasie;

  b) wzmocnienie koordynacji z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, w tym agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, w kwestiach związanych ze zdrowiem publicznym, własnością intelektualną i handlem, w tym terminowe dopasowywanie podaży do popytu oraz mapowanie zdolności produkcyjnych i popytu;

  c) zachęcają podmioty, w tym producentów w ramach ich odpowiednich jurysdykcji, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad produktami sprzed pandemii i produktami z nią związanymi, w szczególności tymi, które otrzymują na ten cel znaczne finansowanie publiczne, do udzielania, w stosownych przypadkach, wzajemnie uzgodnionych warunków, licencji producentom, zwłaszcza z krajów rozwijających się, na korzystanie z ich własności intelektualnej oraz innych chronionych substancji, produktów i technologii; know-how, informacje i wiedza wykorzystywane w procesie badań, rozwoju i produkcji produktów w odpowiedzi na pandemię, w szczególności w odniesieniu do produktów sprzed pandemii i produktów z nią związanych;

  d) zachęcanie wszystkich instytutów badawczo-rozwojowych, w tym producentów, w szczególności tych, którzy otrzymują znaczne finansowanie publiczne, do zrzeczenia się opłat licencyjnych lub zarządzania, w stosownych przypadkach, opłat licencyjnych z tytułu dalszego wykorzystywania ich technologii do wytwarzania produktów związanych z pandemią.

  6. Strony uczestniczące w dwustronnych lub regionalnych negocjacjach handlowych lub inwestycyjnych zapewniają, aby wynegocjowane postanowienia nie kolidowały z pełnym wykorzystaniem elastyczności przewidzianej w Porozumieniu TRIPS, w tym w Deklaracji dauhańskiej w sprawie Porozumienia TRIPS i Zdrowia Publicznego z 2001 r.

  Opcja 11.B

  1. Budowanie zdolności i transfer technologii, umiejętności, wiedzy i know-how istotnych dla zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie powinny być procesem kierowanym przez poszczególne kraje, przejrzystym, skutecznym i iteracyjnym. W tym celu Strony będą

  a) współpracować, bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich instrumentów i ram prawnych oraz odpowiednich organów globalnych, regionalnych, subregionalnych i sektorowych, aby pomóc Stronom, w szczególności Stronom będącym państwami rozwijającymi się, w osiąganiu celów tej CA+ WHO poprzez budowanie zdolności oraz rozwój i transfer technologii, umiejętności, wiedzy i know-how istotnych dla zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie;

  b) zapewniają, w ramach swoich możliwości, zasoby w celu wspierania takiego budowania zdolności oraz rozwoju i transferu odpowiednich technologii, a także ułatwiają dostęp do innych źródeł wsparcia, z uwzględnieniem swoich krajowych polityk, priorytetów, planów i programów; oraz

  c) monitoruje i dokonuje okresowego przeglądu, w ramach Konferencji Stron, budowania potencjału i transferu istotnych technologii, umiejętności, wiedzy i know-how w zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie, w oparciu o potrzeby i priorytety krajów rozwijających się oraz reagujące na nie.

  2. Strony uznają również znaczenie producentów i innych podmiotów mających dostęp do odpowiednich technologii w odniesieniu do produktów związanych z pandemią, podejmujących szczególne wysiłki w celu transferu tych technologii, umiejętności, wiedzy i know-how do krajów, w szczególności krajów rozwijających się, które nie mają dostępu do takich technologii, umiejętności, wiedzy i know-how.

  3. We wszystkich istotnych momentach, w szczególności podczas pandemii, każda ze Stron, z zastrzeżeniem swoich przepisów krajowych:

  a) podejmie kroki w celu nakłonienia producentów produktów związanych z pandemią, takich jak między innymi diagnostyka, szczepionki i środki terapeutyczne, do udzielenia, z zastrzeżeniem wszelkich istniejących ograniczeń licencyjnych, na wzajemnie uzgodnionych warunkach, [odpowiednio] niewyłącznej, nieodpłatnej licencji każdemu takiemu producentowi na korzystanie z ich własności intelektualnej i innych chronionych substancji, produkty, technologia, know-how, informacje i wiedza wykorzystywane w procesie opracowywania i produkcji produktów związanych z pandemią, w szczególności do diagnostyki przedpandemicznej i pandemicznej, szczepionek i środków terapeutycznych do stosowania w uzgodnionych krajach rozwijających się;

  b) wezwania producentów produktów związanych z pandemią, takich jak między innymi diagnostyka, szczepionki i środki terapeutyczne, do transferu, na wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku, odpowiednich technologii, umiejętności, wiedzy i know-how do krajów nieposiadających takich zdolności produkcyjnych, w szczególności do krajów rozwijających się; oraz

  c) aktywnie wspierać, uczestniczyć i/lub wdrażać, w stosownych przypadkach, odpowiednie programy i inicjatywy WHO dotyczące transferu technologii mające na celu umożliwienie krajom rozwijającym się produkcji własnych szczepionek, leków i diagnostyki w celu zaradzenia sytuacjom zagrożenia zdrowia, w tym strategie budowy nowych zakładów produkcyjnych w krajach rozwijających się i/lub uprzemysłowionych oraz transfer technologii, umiejętności i know-how.

  4. Transfer technologii, umiejętności, wiedzy i know-how w zakresie wytwarzania produktów związanych z pandemią odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami i obowiązkami, ułatwiany stopniowo w miarę upływu czasu na wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku, i jest on odpowiedni do możliwości krajów otrzymujących pomoc w zakresie upoważnienia ich do wytwarzania produktów związanych z pandemią.

  5. W przypadku pandemii każda ze Stron, zgodnie z prawem krajowym:

  a) udostępnia niewyłączne licencje na technologie będące własnością państwa na wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku, które mogą być wykorzystywane do opracowywania i wytwarzania produktów związanych z pandemią, oraz publikuje warunki tych licencji przy najbliższej rozsądnej okazji i w najszerszym możliwym zakresie;

  b) propagują publikację przez prywatnych posiadaczy praw warunków dobrowolnych porozumień licencyjnych lub porozumień o transferze technologii dotyczących produktów związanych z reagowaniem kryzysowym w czasie pandemii, przy najbliższej okazji i w możliwie najszerszym zakresie;

  c) promuje dobrowolne zaangażowanie prywatnych posiadaczy praw w ustanowione regionalne lub globalne centra transferu technologii lub inne wielostronne mechanizmy lub sieci na potrzeby dobrowolnego udzielania licencji i dobrowolnego transferu technologii na wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku, w odniesieniu do produktów związanych z reagowaniem kryzysowym w czasie pandemii;

  d) zapewnienie sprawiedliwego i szybkiego dostępu do technologii medycznych, w szczególności w krajach rozwijających się, bez dyskryminacji; oraz

  e) przedstawiono dwie opcje w odniesieniu do ust. 5 lit. e) opcji

  11.B.

  Opcja A dla opcji 5 lit. e): zawieszenie stosowania praw własności intelektualnej poprzez ograniczone czasowo zwolnienia, aby ułatwić zwiększenie produkcji, wytwarzanie i dostarczanie produktów, które są specjalnie przeznaczone do pandemii. Żadna ze Stron nie kwestionuje tych środków w oparciu o jakiekolwiek zobowiązania międzynarodowe, które może mieć Strona zawieszająca zobowiązanie.

  Opcja B dla pkt 5 lit. e): niewłączanie akapitu. 6.

  . 6. W odniesieniu do ust. 6 wariantu 11.B przedstawiono dwie opcje:

  Opcja A: Strony uwzględniają prawa i obowiązki zawarte w porozumieniu TRIPS, w tym prawa i obowiązki potwierdzone w deklaracji dauhańskiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego, w celu wspierania powszechnego dostępu do leków i innych technologii medycznych.

  Opcja B: Strony [mogą]/[uznają to za stosowne] korzystać bez ingerencji z pełnej elastyczności przewidzianej w porozumieniu TRIPS, w tym z elastyczności potwierdzonej w deklaracji dauhańskiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego.

  Artykuł 12. Dostęp i podział korzyści

  Przedstawiono dwie możliwości dla art. 12.

  Opcja 12.A

  1. Strony uzgadniają, że zapobieganie pandemiom, gotowość na nie, reagowanie i odbudowa systemu opieki zdrowotnej wymagają szybkiego, systematycznego i terminowego udostępniania materiałów biologicznych o potencjale epidemicznym i pandemicznym, a także [danych sekwencji genetycznej i istotnych informacji]/[informacji o sekwencji cyfrowej] (materiał biologiczny WHO CA+). Strony uzgadniają również, że wielostronny dostęp i systemy podziału korzyści są potrzebne do zapewnienia terminowego, skutecznego, przewidywalnego i sprawiedliwego dostępu do produktów związanych z pandemią, a także innych korzyści, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, które wzmacniają zapobieganie pandemiom, gotowość, reagowanie i odbudowę systemu opieki zdrowotnej w oparciu o zagrożenia i potrzeby zdrowia publicznego.

  1. Strony postanawiają ustanowić taki system lub takie systemy, spójne z obowiązującymi i odpowiednimi krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi, który jest lub są możliwy do wdrożenia przez cały czas, zarówno podczas pandemii, jak i między nimi. Zapewni to pewność i jasność prawa dostawcom i użytkownikom materiałów biologicznych oraz wzmocni, przyspieszy, a nie utrudni badań naukowych i innowacji. Uznając, że dzielenie się materiałami biologicznymi i wielostronny podział korzyści są równie ważnymi częściami wspólnych działań na rzecz globalnego zdrowia publicznego, Strony są świadome, że system (systemy) może być zorganizowany jako jednolity system lub dwa wzajemnie wspierające się systemy, a całość lub jego części mogą zostać przyjęte na mocy artykułu 21 Konstytucji WHO, jeśli takie podejście zostanie uzgodnione.

  . Strony zapewnią, aby taki system lub systemy były/były spójne, wspierały i nie były sprzeczne z celami Konwencji o różnorodności biologicznej i jej protokołu z Nagoi.

  1. Strony będą dalej rozwijać szczegóły systemu dostępu i podziału korzyści za pośrednictwem Konferencji Stron, uznając, że udostępnianie materiałów biologicznych i wielostronny podział korzyści jest równie ważnym elementem wspólnych działań na rzecz zdrowia publicznego na świecie. System(-y) zaczyna działać nie później niż xxx

  . Opcja 12.B

  1. Strony uznają, że globalne zapobieganie, gotowość i reagowanie na pandemie wymaga wielostronnego, sprawiedliwego, sprawiedliwego i terminowego podziału patogenów o potencjale pandemicznym, w tym ich sekwencji genomowych, składników i powiązanych informacji, oraz ich korzyści, pieniężnych i niepieniężnych, w tym dostępu do produktów związanych z pandemią, [wynikających z nich]/[które wynikają z wykorzystania takich patogenów].

  2. Strony niniejszym ustanawiają system dostępu do patogenów i podziału korzyści WHO (system PABS) w ramach CA+ WHO. Strony uzgadniają, że system PABS ma strukturę [ujednoliconego systemu]/[dwóch wzajemnie wspierających się systemów].

  3. System PABS ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do patogenów o potencjale pandemicznym i związanego z tym podziału korzyści. System PABS obejmuje wszystkie patogeny o potencjale pandemicznym, w tym ich sekwencje genomowe, a także dostęp do korzyści [z nich wynikających] / [które wynikają z wykorzystania takich patogenów], być spójny i wspierać, a nie być sprzeczny z celami Konwencji o różnorodności biologicznej i protokołu z Nagoi lub jakichkolwiek innych międzynarodowych instrumentów dostępu i podziału korzyści. Zapewni to pewność i jasność prawa dostawcom i użytkownikom materiałów biologicznych oraz wzmocni, przyspieszy, a nie utrudni badań naukowych i innowacji. Strony, działając za pośrednictwem Konferencji Stron, dokonają przeglądu …

  operacjonalizacji i funkcjonowania systemu PABS co pięć lat i mogą, w stosownych przypadkach, podjąć kroki w celu uznania systemu PABS za wyspecjalizowany międzynarodowy instrument dostępu i podziału korzyści w rozumieniu art. 4 ust. 4 Protokołu z Nagoi, stosownie do potrzeb.

  1. Strony będą dalej rozwijać szczegóły systemu PABS za pośrednictwem Konferencji Stron, uznając, że dzielenie się materiałami biologicznymi i wielostronny podział korzyści są równie ważnymi elementami wspólnych działań na rzecz zdrowia publicznego na świecie. System PABS zaczyna działać nie później niż xxx, zgodnie z przepisami określonymi poniżej.

  5. Udostępnianie materiałów biologicznych:

  a) Każda ze Stron, za pośrednictwem swoich odpowiednich organów zdrowia publicznego i upoważnionych laboratoriów, w sposób szybki, systematyczny i terminowy: (i) dostarcza czynniki chorobotwórcze o potencjale pandemicznym od wczesnych zakażeń wywołanych patogenami o potencjale pandemicznym lub późniejszymi wariantami do laboratorium uznanego lub wyznaczonego jako część ustanowionej sieci laboratoriów koordynowanych przez WHO; oraz (ii) przesłać sekwencję genomową takich patogenów o potencjale pandemicznym do jednej lub kilku publicznie dostępnych baz danych według własnego wyboru.

  b) System PABS będzie spójny z międzynarodowymi ramami prawnymi, w szczególności z ramami dotyczącymi pobierania próbek od pacjentów, materiałów i danych, oraz będzie promował skuteczne, znormalizowane globalne i regionalne platformy działające w czasie rzeczywistym, które promują możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystania dane dostępne dla wszystkich Stron.

  c) Dostęp jest udzielany niezwłocznie przez laboratorium uznane lub wyznaczone jako część ustanowionej sieci laboratoriów koordynowanych przez WHO, z zastrzeżeniem zawarcia ze Stroną Standardowej Umowy o Transferze Materiałów, opracowanej do celów systemu PABS, zgodnie z podsekcją (i) poniżej. Jakikolwiek taki dostęp podlega mającym zastosowanie zasadom i normom bezpieczeństwa biologicznego i bioasekuracji oraz jest bezpłatny lub, w przypadku gdy pobierana jest opłata, nie przekracza minimalnych kosztów. (d) Odbiorcy materiałów nie mogą rościć sobie żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw w odniesieniu do patogenów o potencjale pandemicznym, ich sekwencji genomowych, składników lub powiązanych informacji.

  e) Dostęp do czynników chorobotwórczych o potencjale pandemicznym chroniony prawami własności intelektualnej i innymi prawami własności musi być zgodny z odpowiednimi umowami międzynarodowymi i odpowiednimi przepisami krajowymi;

  6. Wielostronny podział korzyści:

  a) Strony uzgadniają, że korzyści, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne, wynikające z ułatwienia dostępu do czynników chorobotwórczych o potencjale pandemicznym są dzielone sprawiedliwie i sprawiedliwie, zgodnie z postanowieniami systemu PABS. W związku z tym rozumie się, że produkcja szczepionek pandemicznych lub innych produktów związanych z pandemią, niezależnie od zastosowanej technologii, informacji lub materiału, oznacza wykorzystanie patogenów o potencjale pandemicznym, ich sekwencji genomowej, składników i powiązanych informacji.

  b) Ułatwiony dostęp zapewnia się zgodnie ze standardową umową o transferze materiałów, której forma jest określona w systemie PABS i która zawiera obowiązki w zakresie podziału korzyści, którym podlega dostęp do czynników chorobotwórczych o potencjale pandemicznym.

  c) Przedstawiono trzy opcje dla wariantu 12.B

  Wariant 6 c). X: Obowiązki w zakresie podziału korzyści [producentów produktów związanych z pandemią opracowanych z wykorzystaniem patogenów o potencjale pandemicznym] będą obejmowały między innymi: (i) dostęp WHO w czasie rzeczywistym do co najmniej 20% produkcji bezpiecznych, skutecznych i skutecznych produktów związanych z pandemią, w celu wsparcia ich sprawiedliwej dystrybucji za pośrednictwem mechanizmu przydziału WHO, w szczególności do krajów rozwijających się, [zgodnie z zagrożeniem i potrzebą zdrowia publicznego]/[które są stronami tej CA+]. Produkty związane z pandemią są przekazywane WHO na następujących zasadach: 10 % jako darowizna i 10 % po przystępnych cenach dla WHO; oraz (ii) współpracę z producentami z krajów rozwijających się i inicjatywami WHO w celu transferu technologii i know-how oraz wzmocnienia zdolności do terminowego zwiększenia produkcji produktów związanych z pandemią;.

  Opcja 6 lit. c). Y: Zgodnie z prawem krajowym każda ze Stron włącza do finansowanych przez rząd umów zakupu produktów związanych z pandemią postanowienia, które promują terminowy i sprawiedliwy globalny dostęp do takich produktów, w tym, w stosownych przypadkach, postanowienia, które: (i) zezwalają na przekazywanie produktów poza jej terytorium; (ii) ułatwianie potencjalnych swapów dostaw lub innych modyfikacji w celu wyeliminowania luk w dostawach na całym świecie, w tym w krajach rozwijających się; (iii) promowanie lub zachęcanie do zwiększenia zdolności produkcyjnych produktów związanych z pandemią, na przykład poprzez podwykonawstwo, licencjonowanie lub transfer technologii na dobrowolnych i wzajemnie uzgodnionych warunkach, stosownie do przypadku; i

  (iv) zachęcają lub w inny sposób zachęcają do opracowywania i udostępniania globalnych planów dostępu do produktów.

  Opcja 6 lit. c). Z:

  W przypadku gdy Dyrektor Generalny WHO ogłosi pandemię zgodnie z artykułem XX: (i) Strony mogące to uczynić, podejmą wszelkie możliwe starania w celu przekazania produktów związanych z pandemią krajom potrzebującym, bez uszczerbku dla możliwości organizowania przez Strony bezpośrednich darowizn na rzecz krajów potrzebujących; oraz (ii) w przypadku gdy produkty związane z pandemią są ograniczone, Strony współpracują i podejmują skoordynowane działania w celu zapewnienia dostępności i przystępności cenowej dostępu do produktów związanych z pandemią, i w tym celu podejmują wszelkie możliwe wysiłki w celu zapewnienia, aby producenci produktów związanych z pandemią rezerwowali:

  a) nie mniej niż […] % produkcji takich produktów związanych z pandemią co kwartał na sprzedaż Stronom będącym krajami najsłabiej rozwiniętymi; oraz

  b) co najmniej […] % produkcji takich produktów związanych z pandemią na kwartał w celu sprzedaży Stronom będącym państwami rozwijającymi się. 7. Każda ze Stron, która posiada zakłady produkcyjne wytwarzające produkty

  związane z pandemią w swojej jurysdykcji, ułatwia wysyłkę do WHO takich produktów związanych z pandemią, zgodnie z harmonogramami uzgodnionymi między WHO a producentami.

  7. Każda ze Stron, która posiada zakłady produkcyjne wytwarzające produkty związane z pandemią w swojej jurysdykcji, ułatwia wysyłkę do WHO takich produktów związanych z pandemią, zgodnie z harmonogramami uzgodnionymi między WHO a producentami.

  Artykuł 13. Łańcuch dostaw i logistyka

  1. Strony zgadzają się co do potrzeby przejrzystych, solidnych, sprawnych, skutecznych, skoordynowanych i zróżnicowanych funkcji globalnego łańcucha dostaw i logistyki w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dostępności, przystępności cenowej i sprawiedliwego dostępu do produktów związanych z pandemią. Strony zobowiązują się do współpracy w sposób partycypacyjny, z szeregiem partnerów i odpowiednich zainteresowanych stron na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym i globalnym, w celu wzmocnienia sprzyjającego otoczenia dla szybszego, sprawiedliwego i skuteczniejszego dostępu do zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie

  . W odniesieniu do art. 13 ust. 2 przedstawiono trzy warianty.

  Wariant 13.A: ustanowienie sieci

  1. Niniejszym ustanawia się [Globalną Sieć Produktów Związanych z Pandemią WHO]/[Globalną Sieć Dostaw i Logistyki WHO] (Sieć). Sieć będzie działać w ramach WHO, powiązana z innymi organizacjami międzynarodowymi i odpowiednimi instytucjami, i wykorzysta istniejące mechanizmy regionalne i międzynarodowe.

  2a Strony wspierają rozwój i operacjonalizację Sieci oraz uczestniczą w Sieci, w tym poprzez jej utrzymywanie przez cały czas, zarówno podczas pandemii, jak i między nimi. Sieć:

  1. określa rodzaje i wielkość produktów niezbędnych do solidnego zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania na nie, w tym koszty i logistykę tworzenia i utrzymywania strategicznych zapasów takich produktów;

  b) ocenia przewidywany popyt, mapuje źródła i prowadzi tablicę wskaźników producentów i dostawców, w tym zdolności przepięciowe, na potrzeby zrównoważonej produkcji produktów związanych z pandemią;

  c) określa najskuteczniejsze wielostronne i regionalne mechanizmy zakupów, w tym mechanizmy łączone;

  d) promowanie przejrzystości kosztów, cen i wszelkich innych stosownych warunków umownych w całym łańcuchu dostaw;

  e) opracowanie mechanizmu zapewniającego sprawiedliwy i równy przydział produktów związanych z pandemią w oparciu o zagrożenia i potrzeby w zakresie zdrowia publicznego;

  f) mapuje istniejące opcje dostawy i dystrybucji;

  g) ustanawiają lub wprowadzają w życie, w stosownych przypadkach, międzynarodowe lub regionalne centra konsolidacji i miejsca pomostu; oraz

  h) ustanowienie odpowiednich środków w celu ograniczenia niepotrzebnego marnotrawstwa produktów zamawianych przez rząd związanych z pandemią, w tym poprzez rozważenie wspólnego korzystania z produktów w celu zmaksymalizowania ich wykorzystania

  Opcja 13.B: nie ustanowiono żadnej sieci.

  2. Strony zobowiązują się do zwiększenia przejrzystości i koordynacji globalnego łańcucha dostaw. Strony uznają potrzebę podjęcia następujących działań na rzecz solidnego, odpornego, sprawiedliwego, przejrzystego, sprawnego, rozproszonego geograficznie i zróżnicowanego zapobiegania, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej:

  a) określa rodzaje i wielkość produktów niezbędnych do solidnego zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie, w tym koszty i logistykę tworzenia i utrzymywania strategicznych zapasów takich produktów;

  b) ocenia przewidywany popyt, mapuje źródła i prowadzi tablicę wskaźników producentów i dostawców w odniesieniu do zrównoważonej produkcji produktów związanych z pandemią;

  c) określa najskuteczniejsze wielostronne i regionalne mechanizmy zakupów, w tym mechanizmy łączone;

  d) promowanie przejrzystości kosztów, cen i wszelkich innych stosownych warunków umownych w całym łańcuchu dostaw;

  e) opracowanie mechanizmu zapewniającego sprawiedliwy i równy przydział produktów związanych z pandemią w oparciu o zagrożenia i potrzeby w zakresie zdrowia publicznego;

  f) mapuje istniejące opcje dostawy i dystrybucji;

  g) ustanawiają lub wprowadzają w życie, w stosownych przypadkach, międzynarodowe lub regionalne centra konsolidacji i miejsca pomostu; i

  h) ustanowienie odpowiednich środków w celu ograniczenia niepotrzebnego marnotrawstwa produktów zamawianych przez rząd związanych z pandemią, w tym poprzez rozważenie wspólnego korzystania z produktów w celu maksymalnego ich wykorzystania.

  Wariant 13.C: ustanowienie partnerstwa.

  2. WHO ustanawia, w porozumieniu ze Stronami i zgodnie z art. 14 niniejszego artykułu CA+ WHO, partnerstwo i współpracuje z odpowiednimi organizacjami systemu ONZ, organizacjami regionalnymi i innymi odpowiednimi organizacjami, zwracając szczególną uwagę na potrzeby Stron, które są krajami rozwijającymi się, w celu:

  a) ustalenia sprawiedliwego przydziału zarezerwowanych ilości produktów związanych z pandemią, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak liczebność populacji, struktura demograficzna, sytuacja epidemiologiczna i możliwości systemu opieki zdrowotnej Stron beneficjentów oraz ich gotowość i zdolność do wykorzystania takich produktów związanych z pandemią;

  b) ułatwiać, w stosownych przypadkach, zawieranie zobowiązań do zakupu z wyprzedzeniem i umów zakupu produktów związanych z pandemią;

  c) pomagać krajom nabywającym w spełnieniu wymogów regulacyjnych i logistycznych dotyczących wykorzystania określonych produktów związanych z pandemią;

  d) ułatwiać lub, w razie potrzeby, organizować skuteczną dostawę i odpowiednie wykorzystanie produktów związanych z pandemią w krajach beneficjentach lub w warunkach humanitarnych; oraz

  (e) pomagać krajom kupującym we wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem produktów związanych z pandemią.

  2a Zasady partnerstwa i wytyczne dotyczące współpracy dla organizacji określonych w ustępie 2 mają na celu zapewnienie ścisłych konsultacji ze Stronami beneficjentami oraz zapewnienie, że każda funkcja, o której mowa w ustępie 2, jest wykonywana przez organizację najlepiej przygotowaną do jej wykonania. Niezależnie od art. 32 warunki i wytyczne partnerstwa mogą być modyfikowane przez organizacje członkowskie partnerstwa,, w porozumieniu ze Stronami

  . 2bTer Strony udzielają pomocy partnerstwu, o którym mowa w ust. 2.

  3. Każda ze Stron, przy najbliższej rozsądnej okazji i zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje do wiadomości publicznej w internecie warunki finansowanych przez rząd umów zakupu produktów związanych z pandemią w tych przypadkach, w których Strona bezpośrednio zawiera umowę zakupu.

  . 4. Każda ze Stron w swoich finansowanych przez rząd umowach zakupu produktów związanych z pandemią, w najszerszym możliwym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącza postanowienia dotyczące poufności, które służą ograniczeniu ujawniania warunków.

  5. W stosownych przypadkach każda ze Stron rozważa udział w wspólnych zamówieniach na produkty związane z pandemią.

  6. Strony [uznają znaczenie zapewnienia]/[zobowiązują się do zapewnienia], aby wszelkie nadzwyczajne środki handlowe w przypadku pandemii były ukierunkowane, proporcjonalne, przejrzyste i tymczasowe oraz nie tworzyły niepotrzebnych barier w handlu ani niepotrzebnych zakłóceń w łańcuchach dostaw

  7. Strony zobowiązują się do ochrony humanitarnych zasad humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności oraz do ułatwiania nieograniczonego dostępu personelu humanitarnego i ładunków.

  8. Strony umożliwiają pluralistyczną, sprawiedliwą i skuteczną współpracę i uczestnictwo oraz podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu dokonania powyższych działań nie później niż w dniu XX.

  Artykuł 14. Wzmocnienie regulacyjne

  1. Strony dostosowują i, w miarę możliwości, harmonizują wymogi i procedury techniczne i regulacyjne; promowanie i ułatwianie korzystania z zaufania regulacyjnego i wzajemnego uznawania; stosować wspólne dokumenty techniczne; oraz dzielić się istotnymi informacjami i ocenami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów związanych z pandemią, w tym po uzyskaniu zatwierdzeń regulacyjnych.

  2. Strony, do celów regulacji produktów związanych z pandemią, wzmacniają zdolności i działanie odpowiednich krajowych i regionalnych organów regulacyjnych, w tym poprzez pomoc techniczną, w celu przyspieszenia zatwierdzania i udzielania zezwoleń przez organy regulacyjne oraz zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów związanych z pandemią.

  3. Każda ze Stron udostępnia publicznie informacje na temat krajowych lub regionalnych procesów, zgodnie z odpowiednimi przepisami, udzielania zezwoleń lub zatwierdzania stosowania produktów związanych z pandemią podczas pandemii oraz wszelkich dodatkowych odpowiednich ścieżek regulacyjnych, które mogą zostać uruchomione podczas pandemii w celu zwiększenia skuteczności, oraz zapewnia, aby takie informacje były aktualizowane w odpowiednim czasie.

  4. W stosownych przypadkach Strony monitorują, regulują i wzmacniają istniejące systemy wczesnego ostrzegania w państwach sąsiadujących o produktach niespełniających norm i sfałszowanych produktach związanych z pandemią, w tym za pomocą istniejących mechanizmów państw członkowskich dotyczących produktów leczniczych niespełniających norm i sfałszowanych.

  5. Każda ze Stron podejmuje kroki w celu zapewnienia, aby posiadała ramy prawne, administracyjne i finansowe wspierające nadzwyczajne zatwierdzenia regulacyjne dotyczące skutecznego i terminowego zatwierdzania przez organy regulacyjne produktów związanych z pandemią podczas pandemii.

  6. Każda ze Stron, zgodnie z przepisami krajowymi, zachęca producentów, w stosownych przypadkach, do generowania odpowiednich danych i starannego dążenia do uzyskania zezwoleń regulacyjnych lub zatwierdzeń produktów związanych z pandemią do organów umieszczonych w wykazie WHO, innych organów priorytetowych i WHO.

  Artykuł 15. Współpraca międzynarodowa i kooperacja

  1. Strony koordynują, współpracują i współpracują z właściwymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami międzyrządowymi i innymi organami, jak również między sobą, w formułowaniu opłacalnych środków, procedur i wytycznych dotyczących zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej i w tym celu:

  a) promowanie globalnego, regionalnego i krajowego zaangażowania politycznego, koordynacji i przywództwa w zapobieganiu pandemiom; gotowość, reagowanie i odbudowa, w sposób obejmujący ustanowienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania;

  b) wspieranie mechanizmów zapewniających, aby decyzje polityczne były oparte na nauce i dowodach;

  c) opracowuje, w razie potrzeby, i wdraża polityki, w oparciu o wytyczne międzynarodowe, uznające prawa i szczególne potrzeby oraz zapewniające ochronę wszystkich ludzi, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji, żyjących w niestabilnym środowisku lub na obszarach niestabilnych, państwa rozwijające się i te, które stoją w obliczu wielu zagrożeń jednocześnie, poprzez gromadzenie i analizowanie danych, w tym danych zdezagregowanych według płci, wieku, geografii, statusu społeczno-ekonomicznego i innych odpowiednich podkategorii populacji, w celu pokazania wpływu polityki na różne grupy;

  d) promowanie sprawiedliwej reprezentacji ze względu na płeć, status geograficzny i społeczno-ekonomiczny, a także równy i znaczący udział młodzieży i kobiet w globalnych i regionalnych procesach decyzyjnych, globalnych sieciach i technicznych grupach doradczych;

  e) zapewnienie solidarności z krajami, które zgłaszają sytuacje nadzwyczajne w zakresie zdrowia publicznego, oraz zapobieganie stygmatyzacji tych państw, a także wspólne opracowanie mechanizmów współpracy jako zachęty do ułatwienia przejrzystości oraz terminowego zgłaszania i wymiany informacji;

  f) zapewnienie solidarności poprzez zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do produktów, technologii i wiedzy fachowej związanych z pandemią, w tym poprzez dywersyfikację produkcji do krajów rozwijających się , a także transfer technologii;

  g) w stosownych przypadkach i z należytym uwzględnieniem zasady suwerenności ułatwia WHO szybki dostęp do obszarów objętych ochroną lub kontrolą Strony, w tym poprzez rozmieszczenie zespołów szybkiego reagowania i zespołów ekspertów, w celu oceny i wspierania reakcji na pojawiające się ogniska;

  h) wspieranie krajów rozwijających się za pośrednictwem wielostronnych i dwustronnych partnerstw, które koncentrują się na rozwijaniu zdolności do skutecznego zaspokajania potrzeb zdrowotnych w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej; oraz (i) zapewnić zawieszenie broni w dotkniętych krajach podczas pandemii w celu promowania globalnej współpracy przeciwko wspólnym globalnym zagrożeniom.

  (i) zapewnienie zawieszenia broni w dotkniętych krajach podczas pandemii w celu promowania globalnej współpracy przeciwko wspólnym globalnym zagrożeniom

  Przedstawiono dwie opcje dla pozostałej części art. 15.

  Opcja 15.A: artykuł kończy się ust. 1.

  Wariant 15.B: artykuł kontynuuje w następującym ust. 2

  . 2. Uznając centralną rolę WHO jako organu kierującego i koordynującegomiędzynarodową pracę w dziedzinie zdrowia oraz mając na uwadze potrzebę koordynacji z organizacjami regionalnymi, podmiotami w systemie Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzyrządowymi, Dyrektor Generalny WHO decyduje, czy ogłosić pandemię.

  Artykuł 16. Podejście obejmujące całą administrację rządową i całe społeczeństwo na poziomie krajowym

  1. Strony uznają, że pandemie zaczynają się i kończą w społecznościach, i zachęca się je do przyjęcia podejścia obejmującego całą administrację rządową i całe społeczeństwo, w tym do wzmocnienia pozycji i zapewnienia odpowiedzialności społeczności za gotowość i odporność społeczności oraz wkład w tę gotowość i odporność na zapobieganie pandemiom, gotowość na wypadek pandemii, reagowanie i odbudowę systemów opieki zdrowotnej.

  2. Każda ze Stron, zgodnie z krajowymi możliwościami, ustanawia, wdraża i odpowiednio finansuje skuteczny krajowy koordynujący wielosektorowy mechanizm, przy znaczącej reprezentacji, zaangażowaniu i udziale kluczowych podmiotów społeczności, stosownie do przypadku.

  3. Każda ze Stron, zgodnie ze swoim kontekstem krajowym, promuje skuteczne i znaczące zaangażowanie społeczności, społeczeństwa obywatelskiego i innych odpowiednich zainteresowanych stron, w tym sektora prywatnego, w ramach reakcji całego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie, a także zapewnia skuteczne możliwości przekazywania informacji zwrotnych. 4. Każda ze Stron opracuje, zgodnie ze swoim kontekstem krajowym, kompleksowe krajowe plany zapobiegania, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej przed, po i między pandemiami, które między innymi: (i) identyfikują i priorytetowo traktują populacje w zakresie dostępu do produktów związanych z pandemią i usług zdrowotnych; (ii) wspierać terminową i skalowalną mobilizację multidyscyplinarnych zdolności do zwiększania zasobów ludzkich i finansowych oraz ułatwiać terminową alokację zasobów na pierwszą linię reagowania na pandemię; (iii) dokonuje przeglądu stanu zapasów i zdolności do zwiększenia podstawowych zasobów zdrowia publicznego i zasobów klinicznych oraz zdolności do wzrostu produkcji produktów związanych z pandemią; (iv) ułatwianie szybkiego i sprawiedliwego przywrócenia zdolności w zakresie zdrowia publicznego i rutynowych usług zdrowotnych po pandemii; oraz (v) promowanie współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.

  5. Każda ze Stron, w oparciu o możliwości krajowe, podejmie niezbędne kroki w celu zajęcia się społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami zdrowia oraz warunkami podatności na zagrożenia, które przyczyniają się do powstawania i rozprzestrzeniania się pandemii, a także będzie zapobiegać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii, w tym między innymi tym, które wpływają na wzrost gospodarczy, środowisko, lub łagodzić te skutki, zatrudnienie, handel, transport, równość płci, edukacja, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, brak bezpieczeństwa żywnościowego, odżywianie i kultura, zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

  6. Każda ze Stron podejmie skuteczne środki w celu wzmocnienia krajowej polityki zdrowia publicznego i polityki społecznej, aby ułatwić szybką i odporną reakcję, zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym poprzez mobilizację kapitału społecznego w społecznościach w celu wzajemnego wsparcia.

  Artykuł 17. Wdrażanie, uznanie różnic w poziomach rozwoju

  Przedstawiono trzy warianty dla art. 17.

  Opcja 17.A

  1. Wszystkie Strony w pełni wdrażają CA+ WHO, uznając różne poziomy rozwoju i szanując suwerenność narodową.

  2. Należy w pełni uwzględnić szczególne potrzeby i szczególne okoliczności Stron będących państwami rozwijającymi się w celu wsparcia wdrażania postanowień CA+ WHO w zakresie pomocy finansowej i technicznej, transferu technologii i wsparcia na rzecz trwałego budowania potencjału.

  3. W przypadku gdy Strona będąca państwem rozwijającym się nie posiada zdolności niezbędnych do wdrożenia szczegółowych postanowień CA+ WHO, Strony współpracują w celu określenia najbardziej odpowiedniego partnera lub partnerów, którzy mogą wspierać rozwój takich zdolności, oraz współpracują w celu zapewnienia dostępności niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich

  Opcja 17.B

  1. Postanowienia zawarte w niniejszym Międzyinstytucjonalnym Centrum Kontroli Walut (CA+) są wdrażane przez Strony będące państwami rozwijającymi się zgodnie z niniejszym artykułem.

  2. Należy w pełni uwzględnić szczególne potrzeby i szczególne okoliczności Stron będących państwami rozwijającymi się, zwłaszcza tych, które są szczególnie narażone na negatywne skutki pandemii i innych sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym oraz tych, które musiałyby ponosić nieproporcjonalne lub nienormalne obciążenia w ramach CA+ WHO.

  3. Pomoc finansowa, transfer technologii, pomoc techniczna i wsparcie w budowaniu potencjału są zapewniane przez Strony będące państwami rozwiniętymi, aby pomóc Stronom będącym państwami rozwijającymi się we wdrażaniu postanowień CA+ WHO. Zakres i harmonogram wdrożenia postanowień Międzyrządowej Organizacji Celnej WHO będzie powiązany ze zdolnościami wdrożeniowymi Stron będących państwami rozwijającymi się, uznając, że zwiększone wsparcie dla Stron będących państwami rozwijającymi się pozwoli na ambitniejsze działania w ich działaniach. Zachęca się inne Strony do udzielania lub kontynuowania udzielania takiego wsparcia dobrowolnie

  4. W przypadku gdy Strona będąca Państwem rozwijającym się nadal nie posiada niezbędnego potencjału, wdrożenie danego postanowienia (postanowień) nie będzie wymagane do czasu uzyskania zdolności wdrożeniowej. W przypadku gdy Strona będąca państwem rozwijającym się nadal nie posiada niezbędnej podstawowej opieki zdrowotnej i zdolności w zakresie opieki szpitalnej do poziomów odporności określonych w artykule 6, wdrożenie innego budowania potencjału nie będzie wymagane w taki sposób, że inwestycje zostaną przekierowane z podstawowej opieki zdrowotnej lub zdolności w zakresie opieki szpitalnej.

  5. Zakres, w jakim Strony będące państwami rozwijającymi się będą realizować swoje zobowiązania w ramach Międzyrządowej Organizacji Ministrów (CA+), będzie zależał od skutecznego wdrożenia przez Strony będące państwami rozwiniętymi ich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu dotyczących środków finansowych, transferu technologii, pomocy technicznej i wsparcia w zakresie budowania potencjału

  6. Strony będące państwami rozwijającymi się będą dysponować pełną elastycznością we wdrażaniu Międzyinstytucjonalnej Organizacji Akcjonariuszy WHO w świetle swoich możliwości, unikając nadmiernych obciążeń i szanując suwerenność narodową, zgodnie ze swoimi krajowymi możliwościami i priorytetami opartymi na ich suwerennych prerogatywach.

  Opcja 17.C: niewłączanie artykułu.

  Artykuł 18. Komunikacja i świadomość społeczna

  1. Strony wzmacniają wiedzę naukową, zdrowia publicznego i wiedzę na temat pandemii wśród ludności, a także dostęp do informacji na temat pandemii, ich skutków i czynników napędzających, zwalczają działania informacyjne oraz zwalczają fałszywe, wprowadzające w błąd, dezinformację lub dezinformację, w tym poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. W tym względzie każda ze Stron:

  a) promowanie i ułatwianie, zgodnie z krajowymi podejściami, przepisami ustawowymi i wykonawczymi, rozwoju i wdrażania informowania o ryzyku, zaangażowania społeczności, zarządzania infodemią oraz programów edukacyjnych i podnoszenia świadomości społecznej na temat pandemii i ich skutków, w sposób powszechnie dostępny;

  b) prowadzić regularne działania informacyjne na rzecz społeczności, słuchanie społeczne oraz okresowe analizy i konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i mediami w celu określenia rozpowszechnienia oraz profile dezinformacji, które przyczynią się do opracowania strategii komunikacyjnych i komunikacyjnych dla społeczeństwa w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym informacjom, wzmacniając tym samym zaufanie publiczne i promując przestrzeganie środków w zakresie zdrowia publicznego i środków społecznych;

  c) propaguje komunikaty na temat postępu naukowego, inżynieryjnego i technologicznego, które są istotne dla opracowywania i wdrażania krajowych i międzynarodowych zasad i wytycznych dotyczących zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w oparciu o wiedzę naukową i dostępne dowody, w stosownych przypadkach; oraz

  d) podejmują skuteczne środki w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych w zakresie zdrowia wśród społeczeństwa i w sektorze opieki zdrowotnej poprzez edukację i znaczące zaangażowanie, w tym z klinicystami, zainteresowanymi stronami z sektora zdrowia i decydentami, w celu zwiększenia zaufania

  2. W stosownych przypadkach Strony prowadzą badania i informują o politykach dotyczących czynników, które utrudniają przestrzeganie środków w zakresie zdrowia publicznego i środków społecznych w czasie pandemii, w tym zaufania, przyjmowania szczepionek i popytu na nie, stosowania odpowiednich środków terapeutycznych, stosowania interwencji niefarmaceutycznych oraz zaufania do nauki i instytucji rządowych.

  3. Strony propagują oparte na nauce i dowodach podejście do skutecznej i terminowej oceny ryzyka, mając na uwadze niepewność i zmieniający się charakter danych i dowodów podczas pandemii, informując opinię publiczną o takim ryzyku.

  Artykuł 19. Finansowanie

  1. Strony uznają ważną rolę, jaką odgrywają zrównoważone zasoby finansowe w osiąganiu celu CA+ WHO oraz podstawową odpowiedzialność finansową rządów krajowych w zakresie ochrony i promowania zdrowia ich ludności. W związku z tym każda ze Stron:

  a) współpracuje z innymi Stronami, w stosownych przypadkach oraz w ramach środków i zasobów, którymi dysponuje, w celu zgromadzenia trwałych zasobów finansowych na skuteczne wdrażanie CA+ WHO za pośrednictwem dwustronnych i wielostronnych, regionalnych lub subregionalnych mechanizmów finansowania;

  b) planuje i zapewnia odpowiednie wsparcie finansowe, zgodnie ze swoimi krajowymi możliwościami fiskalnymi, na: (i) wzmocnienie i utrzymanie zdolności w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej; (ii) wdrażanie krajowych planów, programów i priorytetów; oraz (iii) wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i stopniowe wdrażanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w celu zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie;

  c) priorytetowe traktowanie i zwiększanie lub utrzymywanie, w tym poprzez ściślejszą współpracę między sektorem zdrowia, finansowym i prywatnym, w stosownych przypadkach, krajowego finansowania zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w szczególności w celu poprawy i utrzymania odpowiednich zdolności oraz działania na rzecz osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

  d) mobilizuje środki finansowe na współpracę międzynarodową i pomoc w zapobieganiu pandemiom, gotowości, reagowaniu i odbudowie systemów opieki zdrowotnej, zgodnie ze swoimi odpowiednimi możliwościami i w oparciu o zasadę solidarności, w szczególności dla krajów rozwijających się, w tym za pośrednictwem organizacji międzynarodowych oraz istniejących i nowych mechanizmów; oraz

  e) zapewnia, w ramach środków i zasobów, którymi dysponuje, wsparcie i pomoc innym Stronom, na ich wniosek lub na wniosek WHO, w sytuacjach awaryjnych w celu ułatwienia powstrzymywania u źródła.

  2. Strony dążą do zapewnienia, za pomocą istniejących innowacyjnych lub nowych mechanizmów, zrównoważonego i przewidywalnego finansowania globalnych, regionalnych i krajowych systemów, zdolności, narzędzi i globalnych dóbr publicznych, przy jednoczesnym unikaniu powielania, promowaniu synergii oraz wzmacnianiu przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania tymi mechanizmami w celu wspierania wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy, w oparciu o zagrożenia i potrzeby zdrowia publicznego, szczególnie w krajach rozwijających się.

  3. Strony postanawiają ustanowić mechanizmy finansowania w celu wsparcia wdrażania CA+ WHO. Mechanizmy te powinny unikać powielania działań oraz zapewniać komplementarność i spójność wykorzystania funduszy w ramach mechanizmów i innych istniejących funduszy. Mechanizmy te zapewniają zapewnienie odpowiednich, dostępnych, nowych, dodatkowych i przewidywalnych zasobów finansowych i obejmują:

  : a) ustanawia się fundusz, który jest finansowany między innymi z następujących źródeł: (i) roczne wkłady stron CA+ WHO, w ramach ich odpowiednich środków i zasobów; (ii) wkład producentów produktów związanych z pandemią; oraz (iii) dobrowolny wkład Stron i innych zainteresowanych stron.

  b) Ustanawia się dobrowolny fundusz na rzecz zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania na nie i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, z wkładami wszystkich odpowiednich sektorów korzystających z dobrego zdrowia publicznego (podróże, handel, turystyka, transport).

  c) Wyżej wymieniony fundusz zapewni zasoby mające pomóc Stronom, w szczególności krajom rozwijającym się, w wypełnianiu ich zobowiązań w ramach CA+ WHO, w szczególności w odniesieniu do budowania potencjału, wzmacniania systemów opieki zdrowotnej i zdolności laboratoryjnych w zakresie zapobiegania pandemiom, reagowania na gotowość i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, badań i rozwoju produktów związanych z pandemią oraz transferu technologii. Fundusz będzie również finansował mechanizm alokacji WHO, a także sekretariat CA+ WHO.

  (d) Strony będą promować, w stosownych przypadkach, korzystanie z dwustronnych, regionalnych, subregionalnych i innych odpowiednich i odpowiednich kanałów w celu zapewnienia finansowania rozwoju i wzmocnienia programów zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej Stron będących państwami rozwijającymi się

  (d) Strony będą promować, w stosownych przypadkach, wykorzystanie dwustronnych, regionalnych, subregionalnych i innych odpowiednich i odpowiednich kanałów w celu zapewnienia finansowania rozwoju i wzmocnienia programów zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej Stron będących państwami rozwijającymi się.

  4. Strony zmobilizują/[ułatwią] dodatkowe środki finansowe, w tym z międzynarodowych instrumentów finansowania, dla dotkniętych krajów, w oparciu o ryzyko i potrzeby w zakresie zdrowia publicznego, w celu utrzymania i przywrócenia rutynowych funkcji zdrowia publicznego i innych podstawowych usług zdrowotnych w czasie reagowania na pandemię i w jej następstwie.

  5. Strony reprezentowane w odpowiednich regionalnych i międzynarodowych organizacjach międzyrządowych oraz instytucjach finansowych i rozwojowych zachęcają, w stosownych przypadkach, te podmioty do udzielania dodatkowej pomocy finansowej Stronom będącym państwami rozwijającymi się w celu wsparcia ich w wypełnianiu zobowiązań wynikających z CA+ WHO, bez ograniczania ich uczestnictwa lub członkostwa w tych organizacjach

  W odniesieniu do art. 19 ust. 6 przedstawiono dwie możliwości.

  Opcja 19.A 6. Strony uzgadniają, że modele finansowania zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie muszą uwzględniać krajowe możliwości i zdolności finansowe, i w tym zakresie:

  a) ustanawiają programy, które przekształcają spłatę zadłużenia w zapobieganie pandemii, gotowość, reagowanie i inwestycje w odzyskiwanie zdrowia w dziedzinie zdrowia, które mają zostać osiągnięte na podstawie indywidualnie negocjowanych umów “zamiany zadłużenia”; oraz

  b) zobowiązać się do rozszerzenia partnerstwa z instytucjami finansowania rozwoju w celu zapewnienia dodatkowego finansowania krajom rozwijającym się, poprzez priorytetowe umorzenie długów, restrukturyzację zadłużenia i udzielanie dotacji, a nie pożyczek, które zagwarantują, że programy będą chronić podstawowe wydatki zdrowotne i związane z nimi przed ingerencją, a także do wykorzystania korzyści gospodarczych płynących z koncentracji środków finansowych na wstępie na cele zapobiegania i gotowości lub wspierania inwestycji

  Opcja 19.B: niewłączanie akapitu.

  Rozdział III. Rozwiązania instytucjonalne i postanowienia końcowe

  Artykuł 20. Konferencja Stron

  1. Niniejszym ustanawia się Konferencję Stron. Konferencja Stron składa się z delegatów reprezentujących Strony w CA+ WHO. W skład Konferencji Stron wchodzą również następujący obserwatorzy:

  a) przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowanych i powiązanych agencji, jak również przedstawiciele każdego państwa będącego jej członkiem lub obserwatorzy, którzy nie są Stroną CA+ WHO; oraz

  b) przedstawiciele jakiegokolwiek organu lub organizacji, krajowej lub międzynarodowej, rządowej lub pozarządowej, sektora prywatnego lub sektora publicznego, posiadających kwalifikacje w sprawach objętych CA+ WHO, pod warunkiem że obserwatorzy zgodnie z niniejszym akapitem mogą zostać dopuszczeni jako obserwatorzy, na formalny wniosek, zgodnie z warunkami, które zostaną przyjęte przez Konferencję Stron, odnawialny co trzy lata, chyba że co najmniej jedna trzecia Stron wyrazi sprzeciw.

  2. W podejmowaniu decyzji Konferencji Stron uczestniczą wyłącznie delegaci reprezentujący Strony, czy to w drodze konsensusu, głosowania czy w inny sposób.

  3. W celu wspierania spójności Konferencji Stron i Światowego Zgromadzenia Zdrowia, jak również koordynacji w odniesieniu do odpowiednich instrumentów i mechanizmów w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, Konferencja Stron działa w ramach trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, z zastrzeżeniem ustanowienia takiego komitetu przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia. W szczególności

  : a) proces decyzyjny w ramach takiego trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia zostanie odpowiednio dostosowany do potrzeb członków komitetu i Konferencji Stron;

  b) Konferencja Stron będzie działać zgodnie z regulaminem wewnętrznym takiego trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, pod warunkiem że Konferencja Stron może zgodzić się na zmianę, uzupełnienie lub rewizję takiego regulaminu w celu ułatwienia realizacji swoich zadań, w celu ułatwienia składania sprawozdań przez Strony i uniknięcia powielania działań;

  c) w przypadku gdy Państwa Strony Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005) ustalą, że mechanizm wdrażania i zgodności na mocy tego instrumentu będzie działał również w ramach takiego trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, zostaną uzgodnione, w razie potrzeby, dalsze kroki w celu umożliwienia, w stosownych przypadkach, podejmowania decyzji w ramach takiego trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia; oraz

  d) w przypadku gdy Światowe Zgromadzenie Zdrowia nie ustanowi takiego trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia do dnia wejścia w życie CA+ WHO, Konferencja Stron uzgadnia ramy, w których będzie działać Konferencja Stron.

  4. Pierwsza sesja Konferencji Stron zostanie zwołana przez Światową Organizację Zdrowia nie później niż rok po wejściu w życie CA+ WHO, która może, jeżeli tak postanowi Światowe Zgromadzenie Zdrowia, znajdować się poza regularnym cyklem posiedzeń takiego trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron.

  5. Po pierwszej sesji Konferencji Stron:

  a) kolejne sesje zwyczajne Konferencji Stron odbywają się w czasie i w terminie powołania trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron; i

  b) nadzwyczajne sesje Konferencji Stron odbywają się w terminie i terminie, jakie Konferencja Stron uzna za konieczne, lub na pisemny wniosek którejkolwiek ze Stron, pod warunkiem że w ciągu sześciu miesięcy od przekazania im wniosku przez Sekretariat uzyska on poparcie co najmniej jednej trzeciej Stron; data i godzina takich sesji nadzwyczajnych znajdowałyby się poza regularnym cyklem posiedzeń trzeciego komitetu głównego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron.

  6. Konferencja Stron dokonuje regularnego przeglądu wdrażania CA+ WHO i podejmuje decyzje niezbędne do wspierania jego skutecznego wdrażania, a także może przyjmować protokoły, załączniki i poprawki do CA+ WHO, zgodnie z art. 32, 33 i 34. W tym celu:

  a) rozpatruje sprawozdania przedłożone przez Strony zgodnie z art. 21 i przyjmuje regularne sprawozdania z wdrażania CA+ WHO;

  b) nadzoruje organy, o których mowa w ust. 9 niniejszego artykułu, w tym poprzez ustanawianie ich regulaminów wewnętrznych i warunków pracy oraz, jeżeli tak postanowiono, przez ustanawianie innych organów pomocniczych niezbędnych do osiągnięcia celu CA+ WHO;

  c) promuje i ułatwia uruchamianie zasobów finansowych na wdrożenie CA+ WHO, zgodnie z art. 19;

  d) żądania, w stosownych przypadkach, usług i współpracy właściwych i odpowiednich organizacji i organów systemu Narodów Zjednoczonych oraz innych międzynarodowych i regionalnych organizacji międzyrządowych oraz organizacji pozarządowych i organów, jako środków mających na celu wzmocnienie wdrażania CA+ WHO; oraz e) rozważa inne działania, stosownie do przypadku, dla osiągnięcia celu CA+ WHO, w świetle doświadczeń zdobytych podczas jego wdrażania.

  7. Konferencja Stron co trzy lata dokonuje regularnego przeglądu wdrażania i wyników działania CA+ WHO i wszelkich powiązanych instrumentów prawnych, które Konferencja Stron może przyjąć, oraz podejmuje decyzje niezbędne do wspierania skutecznego wdrażania CA+ WHO.

  8. Prace Konferencji Stron są prowadzone przez następujące organy, szczegółowo opisane w niniejszym rozdziale, a także przez wszelkie inne organy, które Konferencja Stron może ustanowić zgodnie z warunkami CA+ WHO:

  a) Komitet Wdrażania i Zgodności, określony w art. 22;

  b) zespół ekspertów w celu zapewnienia doradztwa naukowego, jak określono w art. 23;

  c) Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią, określony w art. 24; oraz

  d) komitet ekspertów ds. podziału korzyści, określony w art. 25.

  Artykuł 21. Okresowe sprawozdania dla Konferencji Stron

  1. Każda ze Stron przedkłada Konferencji Stron okresowe sprawozdania z wdrażania przez siebie CA+ WHO, które zawierają:

  a) informacje na temat środków ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych, dobrych praktyk lub innych środków podjętych w celu wdrożenia CA+ WHO;

  b) informacje na temat wszelkich ograniczeń lub trudności napotkanych podczas wdrażania CA+ WHO oraz na temat środków podjętych lub rozważanych w celu ich przezwyciężenia;

  c) informacje na temat wsparcia wdrożeniowego otrzymanego w ramach CA+ WHO; oraz d) inne informacje wymagane na mocy szczegółowych przepisów CA+ WHO.

  2. Częstotliwość, warunki i format sprawozdań okresowych przedkładanych przez Strony są określane przez Konferencję Stron na jej pierwszej sesji w celu ułatwienia składania sprawozdań przez Strony i uniknięcia powielania. Sprawozdania te sporządza się w sposób jasny, przejrzysty i wyczerpujący, bez uszczerbku dla poszanowania mających zastosowanie przepisów dotyczących poufności, prywatności i ochrony danych.

  3. Konferencja Stron przyjmie odpowiednie środki w celu udzielenia pomocy Stronom, na ich wniosek, w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu, zwracając szczególną uwagę na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się

  4. Sprawozdania okresowe przedkładane przez Strony są udostępniane publicznie w Internecie przez Sekretariat.

  Artykuł 22. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Wdrażania i Zgodności w celu ułatwienia i rozważenia wdrożenia i promowania przestrzegania postanowień CA+ WHO jako organu pomocniczego Konferencji Stron.

  2. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności jest upoważniony do promowania wdrażania i przeglądu zgodności z, T2. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności jest upoważniony do promowania wdrażania i przeglądu zgodności z przepisami CA+ WHO, w tym poprzez zajmowanie się kwestiami związanymi z ewentualnymi niezgodnościami.

  3. Komitet Wdrażania i Zgodności ma charakter ułatwiający i funkcjonuje w sposób przejrzysty, niekontradyktoryjny i nierepresyjny oraz zwraca szczególną uwagę na odpowiednie krajowe i regionalne możliwości i okoliczności Stron, w szczególności na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności powiadamia na piśmie o działaniach każdej ze Stron, które rozważa.

  4. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności rozpatruje kwestie wdrażania i zgodności na poziomie indywidualnym i systemowym, między innymi, oraz składa Konferencji Stron okresowe sprawozdania i w stosownych przypadkach wydaje zalecenia, z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań krajowych. Zalecenia takie mogą zawierać propozycje do rozważenia przez Konferencję Stron, mające na celu ułatwienie i zapewnienie wsparcia we wdrażaniu CA+ WHO, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby Stron, które są krajami rozwijającymi się.

  5. Komitet składa się z […] członków, [którzy są niezależnymi ekspertami,] [posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie,] nominowanych przez Strony i wybranych przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci i sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pierwsi członkowie Komitetu ds. Wdrażania i Zgodności są wybierani na pierwszej sesji Konferencji Stron. Następnie członkowie są wybierani zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Konferencję Stron zgodnie z artykułem 20. Członkowie Komitetu ds. Wdrażania i Zgodności posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla CA+ WHO i odzwierciedlają odpowiednią równowagę wiedzy fachowej.

  6. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności rozpatruje:

  a) pisemne oświadczenia którejkolwiek ze Stron w odniesieniu do zgodności z przepisami CA+ WHO;

  b) okresowe sprawozdania Stron przedkładane zgodnie z artykułem 21;

  c) wszelkie kwestie przedłożone mu przez Konferencję Stron; oraz d) inne istotne informacje.

  7. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności opracowuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu na drugiej sesji Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełniać lub wyjaśniać mandat Komitetu Wykonawczego i Zgodności

  8. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności dokłada wszelkich starań, aby przyjąć swoje zalecenia w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu zalecenia przyjmowane są większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, przy kworum dwóch trzecich głosów członków.

  9. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności współpracuje z odpowiednimi organami i mechanizmami monitorującymi i przeglądowymi, które mogą zostać ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia lub przez Państwa-Strony Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), w tym poprzez organizowanie wspólnych sesji.

  10. W trakcie swoich prac Komitet ds. Wdrażania i Zgodności może korzystać z odpowiednich informacji od wszelkich organów ustanowionych w ramach WHO CA+ lub Światowej Organizacji Zdrowia, a także z wszelkich informacji przedłożonych WHO przez Strony za pośrednictwem innych mechanizmów.

  Artykuł 23. Panel ekspertów zapewniający doradztwo naukowe

  1. Niniejszym ustanawia się organ ekspercki do udzielania doradztwa naukowego jako organ pomocniczy Konferencji Stron w celu zapewnienia Konferencji Stron informacji, doradztwa naukowego i innego doradztwa technicznego w sprawach związanych z CA+ WHO. Panel ekspertów składa się z niezależnych ekspertów posiadających kompetencje w odpowiednich dziedzinach wiedzy fachowej i pełniących indywidualne uprawnienia eksperckie. Ma ona charakter multidyscyplinarny, zgodnie z podejściem “Jedno zdrowie”. Regularnie składa Konferencji Stron sprawozdania ze wszystkich aspektów swojej pracy. Organ:

  a) gromadzi, rozważa i ocenia najbardziej zaawansowane i najnowsze dostępne informacje i wiedzę naukową na temat genezy, zapobiegania, nadzoru, kontroli i skutków pandemii;

  b) dostarcza lub zestawia oceny stanu wiedzy naukowej dotyczącej chorób odzwierzęcych i innych zagrożeń, zgodnie z podejściem “Jedno zdrowie”;

  c) przygotowuje naukowe i oparte na dowodach oceny skutków środków podjętych przy wdrażaniu CA+ WHO oraz, w stosownych przypadkach, wydaje zalecenia;

  d) w stosownych przypadkach doradza w zakresie programów naukowych i współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju związanych z kwestiami objętymi zakresem CA+ WHO, a także w sprawie sposobów i środków wspierania endogenicznego budowania potencjału w krajach rozwijających się;

  e) odpowiada na pytania naukowe, technologiczne i metodologiczne, które może przedstawić Konferencja Stron lub inny organ pomocniczy;

  f) ocenia stan dostępnej wiedzy naukowej i dowodów dotyczących przyczyn pandemii, przewidywalności, środków zapobiegawczych oraz wymogów w zakresie gotowości i reagowania;

  g) ocenia sytuację globalną i regionalną oraz może prognozować pojawiające się zagrożenia pandemiczne, poziom ryzyka, jakie posiadają, oraz potrzebę opracowania specjalnego programu gotowości lub wariantów reagowania, w tym dostępność lub potrzebę nowych badań nad produktami i technologiami medycznymi;

  h) ocenia zagrożenia i przygotowuje plan działań badawczo-rozwojowych na wypadek pandemii;

  (i) przygotowuje strategie i wytyczne dotyczące gotowości i reagowania na różne znane pandemie;

  j) przeprowadza oceny technologii medycznych produktów związanych z pandemią i dzieli się wynikami ze stronami i mechanizmami WHO;

  k) działa w koordynacji z obserwatorium badawczo-rozwojowym oraz planem działań badawczo-rozwojowych przy ustalaniu priorytetów w odniesieniu do celów i zadań badawczo-rozwojowych;

  l) inwentaryzuje i monitoruje wszystkie rodzaje badań genetycznych i analizy dużych zbiorów danych związanych z wysoce zakaźnymi patogenami, ostrzega społeczność naukową o wszelkich potencjalnych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem biologicznym oraz opracowuje normy i procedury operacyjne w celu uniknięcia takich problemów;

  m) opracowuje wytyczne dotyczące badań z udziałem patogenów potencjalnie pandemicznych, w tym inżynierii genetycznej, w celu uniknięcia obaw związanych z bezpieczeństwem biologicznym i bioasekuracją, w tym przypadkowych wycieków laboratoryjnych czynników chorobotwórczych; oraz

  n) udzielanie porad i zaleceń w każdej sprawie, zgodnie z wnioskiem Konferencji Stron.

  2. Zespół ekspertów należycie uwzględnia odpowiednie prace odpowiednich międzynarodowych i regionalnych organizacji międzyrządowych, organizacji i organów rządowych i pozarządowych oraz ekspertów akademickich oraz umożliwia udział w ich pracach.

  3. Zespół ekspertów składa się z […] niezależnych ekspertów wybranych za wspólnym porozumieniem przez szefów organizacji czterostronnych na podstawie kryteriów kompetencji, niezależności, multidyscyplinarności, równości płci i sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Jego skład może zostać zmieniony przez Konferencję Stron.

  4. Zespół ekspertów opracowuje swój regulamin wewnętrzny, który jest zatwierdzany przez Konferencję Stron na jej drugiej sesji.

  5. Konferencja Stron zapewnia dostępność zasobów niezbędnych do umożliwienia zespołowi ekspertów osiągnięcia jego celów i wykonywania jego zadań.

  Artykuł 24. Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią jako organ pomocniczy Konferencji Stron

  2. Komitet ekspertów ds. produktów związanych z pandemią jest upoważniony do monitorowania i analizowania kwestii związanych z dostępnością, przystępnością cenową i jakością produktów związanych z pandemią oraz do składania sprawozdań Konferencji Stron, wykonywania wszystkich funkcji określonych w CA+ WHO i odpowiadania na wnioski Konferencji Stron. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się.

  3. Komitet ekspertów ds. produktów związanych z pandemią składa się z […] członków, którzy są niezależnymi ekspertami nominowanymi przez Strony i wybranymi przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci, multidyscyplinarności, w tym wiedzy fachowej w zakresie organizacji prawnych, gospodarczych i przemysłowych, oraz sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pierwsi członkowie Komitetu ds. Produktów posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla CA+ WHO i odzwierciedla odpowiednią równowagę wiedzy fachowej.

  4. Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią opracuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu na drugiej sesji Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełniać lub wyjaśniać mandat Komitetu Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią.

  5. Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią dokłada wszelkich starań, aby obradować w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu zalecenia lub decyzje Komitetu przyjmowane są większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, przy kworum dwóch trzecich głosów członków

  Artykuł 25. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści jako organ pomocniczy Konferencji Stron.

  2. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści jest upoważniony do ustanawiania wytycznych dotyczących podziału korzyści, zapewniania przejrzystości oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści, a także do składania sprawozdań Konferencji Stron, wykonywania wszystkich funkcji określonych w CA+ WHO i odpowiadania na wnioski Konferencji Stron. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się.

  3. Komitet ekspertów ds. podziału korzyści składa się z […] członków, którzy są niezależnymi ekspertami nominowanymi przez Strony i wybranymi przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci, multidyscyplinarności, w tym wiedzy fachowej w zakresie prawa, gospodarki i organizacji przemysłowych oraz sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Początkowi członkowie Komitetu Ekspertów ds. Podziału Korzyści zostaną wybrani na pierwszej sesji Konferencji Stron. Następnie członkowie są wybierani zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Konferencję Stron zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu. Członkowie Komitetu posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla CA+ WHO i odzwierciedlają odpowiednią równowagę wiedzy fachowej.

  4. Komitet ekspertów ds. podziału korzyści opracowuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu na drugiej sesji Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełnić lub doprecyzować mandat Komitetu Ekspertów ds. Podziału Korzyści.

  5. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści dokłada wszelkich starań, aby rozpatrzyć sprawę w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu zalecenia lub decyzje Komitetu przyjmowane są większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, przy kworum wynoszącym dwie trzecie głosów członków.

  Artykuł 26. Sekretariat:

  Przedstawiono dwie możliwości dla art. 26 ust. 1.

  Opcja 26.A 1. Niniejszym ustanawia się Sekretariat CA+ WHO. Funkcje sekretariatu CA+ WHO zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia.

  Opcja 26.B

  1. Niniejszym ustanawia się Sekretariat CA+ WHO. Funkcje sekretariatu CA+ WHO zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt i Programem Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. Szefowie odpowiednich organizacji określą warunki ich współpracy w wykonywaniu funkcji Sekretariatu w ramach Porozumienia. Warunki takie zostaną zatwierdzone przez Konferencję Stron na jej pierwszej sesji.

  2. Sekretariat pełni następujące funkcje: a) udzielanie Konferencji Stron wsparcia administracyjnego i logistycznego w celu realizacji niniejszego porozumienia oraz dokonywanie przygotowań do sesji Konferencji Stron i wszelkich organów pomocniczych oraz świadczenie im usług, stosownie do potrzeb;

  b) przekazywanie sprawozdań i innych istotnych informacji dotyczących wdrażania niniejszego porozumienia, otrzymanych przez nią zgodnie z CA+ WHO;

  c) udzielanie wsparcia Stronom, [na wniosek], w szczególności Stronom będącym państwami rozwijającymi się i Stronom krajów dokonującym transformacji gospodarki, we wdrażaniu CA+ WHO, w tym w gromadzeniu i przekazywaniu informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami CA+ WHO lub zgodnie z wnioskami Konferencji Stron;

  d) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności w ramach CA+ WHO pod kierunkiem Konferencji Stron i przedkładanie ich Konferencji Stron;

  e) zapewnienie, pod kierunkiem Konferencji Stron, niezbędnej koordynacji z właściwymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami międzyrządowymi i innymi organami;

  f) zawieranie, pod kierownictwem Konferencji Stron, takich porozumień administracyjnych lub umownych, jakie mogą być wymagane dla skutecznego wypełniania jego funkcji;

  g) współpraca i koordynacja z innymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w powiązanych dziedzinach; oraz

  h) wykonywanie innych funkcji Sekretariatu określonych przez CA+ WHO oraz innych funkcji, które mogą zostać określone przez Konferencję Stron.

  Artykuł 27. Związek z innymi umowami i instrumentami międzynarodowymi

  1. Przy wdrażaniu CA+ WHO kieruje się Kartą Narodów Zjednoczonych i Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia. CA+ WHO i inne odpowiednie instrumenty międzynarodowe, w tym Międzynarodowe przepisy zdrowotne (2005), należy interpretować w taki sposób, aby uzupełniały się i były zgodne.

  2. Postanowienia CA+ WHO nie mają wpływu na prawa i obowiązki żadnej ze Stron wynikające z innych istniejących instrumentów międzynarodowych i szanują kompetencje innych organizacji i organów traktatowych. W przypadku, gdy jakakolwiek część CA+ WHO dotyczy obszarów lub działań, które mogą mieć wpływ na kompetencje innych organizacji lub organów traktatowych, zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu promowania synergii, zgodności i spójności, ze wspólnym celem wzmocnienia gotowości na wypadek pandemii, zapobiegania, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej

  3. Postanowienia CA+ WHO w żaden sposób nie wpływają na zdolność stron do zawierania umów dwustronnych lub wielostronnych, w tym umów regionalnych lub podregionalnych, w kwestiach istotnych lub dodatkowych dla CA+ WHO, pod warunkiem że takie umowy są zgodne z ich zobowiązaniami wynikającymi z CA+ WHO. Zainteresowane Strony przekażą takie porozumienia Konferencji Stron za pośrednictwem Sekretariatu.

  Artykuł 28. Zastrzeżenia

  Przedstawiono trzy warianty art. 28.

  Opcja 28.A Do CA+ WHO nie można zgłaszać zastrzeżeń.

  Opcja 28.B

  1. Nie można zgłaszać zastrzeżeń do CA+ WHO, chyba że wyraźnie zezwalają na to inne artykuły CA+ WHO. Takie zastrzeżenia nie mogą być niezgodne z przedmiotem i celem CA+ WHO.

  2. Zastrzeżenia dopuszczone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, po ich złożeniu, mogą zostać wycofane w dowolnym czasie w drodze notyfikacji skierowanej do depozytariusza, który następnie informuje o nich wszystkie Strony. Notyfikacja taka staje się skuteczna z dniem jej otrzymania przez depozytariusza.

  Opcja 28.C

  1. Strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do CA+ WHO. Takie zastrzeżenia nie mogą być niezgodne z przedmiotem i celem CA+ WHO.

  2. Zastrzeżenia dopuszczone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, po ich złożeniu, mogą zostać wycofane w dowolnym czasie w drodze notyfikacji skierowanej do depozytariusza, który następnie informuje o nich wszystkie Strony. Notyfikacja taka staje się skuteczna z dniem jej otrzymania przez depozytariusza.

  Artykuł 29. Poufność i ochrona danych

  Wszelka wymiana danych lub informacji między Stronami zgodnie z CA+ WHO odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności, w tym prawa ustanowionego na mocy prawa międzynarodowego, oraz jest zgodna z prawem krajowym każdej ze Stron i zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi poufności, prywatności i ochrony danych, stosownie do przypadku. Artykuł 30. Odstąpienie od umowy

  1. W dowolnym momencie po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie CA+ WHO w odniesieniu do Strony Strona ta może wystąpić z WHO CA+, przekazując depozytariuszowi pisemne powiadomienie.

  2. Każde takie wystąpienie staje się skuteczne po upływie jednego roku od daty otrzymania przez depozytariusza powiadomienia o wycofaniu lub w takim późniejszym terminie, jaki może być określony w powiadomieniu o wycofaniu.

  3. Uznaje się, że każda Strona, która wycofuje się z CA+ WHO, wycofała się również z protokołu lub protokołów do CA+ WHO, których jest Stroną.

  Artykuł 31. Prawo do głosowania

  1. Każda ze Stron WHO CA+ dysponuje jednym głosem w Konferencji Stron, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu.

  2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach należących do ich kompetencji, korzystają z prawa głosu z liczbą głosów równą liczbie ich państw członkowskich, które są stronami CA+ WHO, należycie akredytowanych i obecnych podczas głosowania. Organizacja taka nie korzysta ze swojego prawa głosu, jeżeli którekolwiek z jej Państw Członkowskich korzysta ze swojego prawa i odwrotnie.

  Artykuł 32. Zmiany w CA+ WHO+

  1. Każda ze Stron może zaproponować zmiany do CA+ WHO. Takie zmiany będą rozpatrywane przez Konferencję Stron. Poprawki do CA+ WHO są przyjmowane przez Konferencję Stron.

  2. Tekst każdej proponowanej poprawki do CA+ WHO jest przekazywany Stronom przez Sekretariat co najmniej trzy miesiące przed sesją, na której proponuje się jej przyjęcie. Sekretariat informuje również o proponowanych zmianach sygnatariuszy CA+ WHO oraz, do wiadomości, depozytariusza.

  3. Strony dokładają wszelkich starań, aby przyjąć wszelkie proponowane zmiany do CA+ WHO w drodze konsensusu. Jeżeli wszystkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia konsensusu zostały wyczerpane i nie osiągnięto porozumienia, zmiana zostaje ostatecznie przyjęta większością trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących na sesji. Dla celów niniejszego artykułu Strony obecne i głosujące oznaczają Strony obecne i oddające głos za lub przeciw. Wszelkie przyjęte poprawki zostaną przekazane przez Sekretariat depozytariuszowi, który przekaże je wszystkim Stronom do przyjęcia.

  4. Zmiana przyjęta zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu wchodzi w życie w stosunku do Stron, które ją przyjęły, dziewięćdziesiątego dnia po dacie otrzymania przez depozytariusza dokumentu przyjęcia przez dwie trzecie Stron.

  5. Zmiana wchodzi w życie w stosunku do każdej innej Strony dziewięćdziesiątego dnia po dniu, w którym Strona ta złoży u depozytariusza swój dokument przyjęcia wspomnianej zmiany.

  Artykuł 33. Załączniki do CA+ WHO

  1. Załączniki do CA+ WHO i zmiany do nich są proponowane, przyjmowane i wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w art. 34.

  2. Załączniki do CA+ WHO stanowią ich integralną część i, o ile wyraźnie nie przewidziano inaczej, odniesienie do CA+ WHO stanowi jednocześnie odniesienie do wszelkich załączników do nich.

  3. Załączniki ograniczają się do wykazów, formularzy i wszelkich innych materiałów opisowych odnoszących się do kwestii proceduralnych, naukowych, technicznych lub administracyjnych i nie mają charakteru merytorycznego

  Artykuł 34. Protokoły do CA+ WHO

  1. Każda ze Stron może zaproponować protokoły CA+ WHO. Propozycje takie będą rozpatrywane przez Konferencję Stron.

  2. Konferencja Stron może przyjąć protokoły do CA+ WHO. Przyjmując te protokoły, dokłada się wszelkich starań w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli wszystkie wysiłki w celu osiągnięcia konsensusu zostały wyczerpane i nie osiągnięto porozumienia, protokół zostaje ostatecznie przyjęty większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących na sesji. Dla celów niniejszego artykułu Strony obecne i głosujące oznaczają Strony obecne i oddające głos za lub przeciw.

  3. Tekst każdego proponowanego protokołu jest przekazywany Stronom przez Sekretariat co najmniej trzy miesiące przed sesją, na której proponuje się jego przyjęcie.

  4. Stronami protokołu mogą być wyłącznie Strony CA+ WHO.

  Artykuł 35. WHO CA+ jest otwarta do podpisu

  dla wszystkich członków Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkich państw, które nie są członkami Światowej Organizacji Zdrowia, ale są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej, w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, niezwłocznie po jej przyjęciu przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia na siedemdziesiątym siódmym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, od XX maja 2024 r. do XX lipca 2024 r., a następnie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, od XX sierpnia 2024 r. do XX listopada 2024 r.

  Artykuł 36. Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie, formalne potwierdzenie lub przystąpienie

  1. WHO CA+ podlega ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu przez państwa oraz formalnemu potwierdzeniu lub przystąpieniu przez regionalne organizacje integracji gospodarczej. Do CA+ WHO można przystąpić następnego dnia po dniu, w którym CA+ WHO została zamknięta do podpisu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przystąpienia składa się u depozytariusza.

  2. Każda regionalna organizacja integracji gospodarczej, która staje się Stroną CA+ WHO, a żadne z jej państw członkowskich nie jest Stroną, jest związana wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z CA+ WHO. W przypadku tych regionalnych organizacji integracji gospodarczej, dla których co najmniej jedno z jej państw członkowskich jest Stroną CA+ WHO, regionalna organizacja integracji gospodarczej i jej państwa członkowskie decydują o swoich odpowiednich obowiązkach za wykonywanie swoich zobowiązań w ramach CA+ WHO. W takich przypadkach regionalna organizacja integracji gospodarczej i jej państwa członkowskie nie są uprawnione do równoczesnego korzystania z praw na mocy CA+ WHO.

  3. Regionalne organizacje integracji gospodarczej w swoich dokumentach dotyczących formalnego potwierdzenia lub w dokumentach przystąpienia deklarują zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych przez CA+ WHO. Organizacje te informują również depozytariusza, który z kolei informuje Strony o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ich kompetencji.

  Artykuł 37. Wejście w życie

  1. Jednostka CA+ WHO wchodzi w życie trzydziestego dnia po dacie złożenia u depozytariusza trzydziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przystąpienia

  2. Dla każdego państwa, które ratyfikuje, przyjmuje lub zatwierdza CA+ WHO lub przystępuje do niego po spełnieniu warunków wejścia w życie określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, CA+ WHO wchodzi w życie trzydziestego dnia po dacie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

  3. W odniesieniu do każdej regionalnej organizacji integracji gospodarczej, która złoży dokument formalnego potwierdzenia lub dokument przystąpienia po spełnieniu warunków wejścia w życie określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, CA+ WHO wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty złożenia dokumentu formalnego potwierdzenia lub przystąpienia.

  4. Do celów niniejszego artykułu żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie jest liczony jako dodatkowy do dokumentów złożonych przez Państwa Członkowskie tej regionalnej organizacji integracji gospodarczej.

  Artykuł 38. Tymczasowe stosowanie

  1. Przed wejściem w życie CA+ WHO może być stosowana tymczasowo, w całości lub w części, przez państwo lub regionalną organizację integracji gospodarczej, które wyrazi zgodę na jej tymczasowe stosowanie, powiadamiając o tym depozytariusza na piśmie w momencie podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przystąpienia. Takie tymczasowe stosowanie staje się skuteczne od dnia otrzymania notyfikacji przez depozytariusza.

  2. Tymczasowe stosowanie przez państwo lub regionalną organizację integracji gospodarczej wygasa z chwilą wejścia w życie CA+ WHO dla tego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej lub po pisemnym powiadomieniu depozytariusza przez to państwo lub regionalną organizację integracji gospodarczej o zamiarze zakończenia tymczasowego stosowania.

  Artykuł 39. Rozstrzyganie sporów

  1. W przypadku sporu między dwiema lub większą liczbą Stron dotyczącego interpretacji lub stosowania CA+ WHO zainteresowane Strony dążą kanałami dyplomatycznymi do rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji lub w jakikolwiek inny wybrany przez siebie pokojowy sposób, w tym dobre usługi, mediację lub postępowanie pojednawcze. Nieosiągnięcie rozwiązania w drodze dobrych usług, mediacji lub postępowania pojednawczego nie zwalnia Stron sporu z odpowiedzialności za dalsze dążenie do jego rozwiązania.

  2. Ratyfikując, przyjmując, zatwierdzając, formalnie potwierdzając lub przystępując do CA+ WHO, lub w dowolnym późniejszym czasie, państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej może oświadczyć depozytariuszowi na piśmie, że w przypadku sporu nierozstrzygniętego zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu akceptuje jako obowiązkowe ipso facto i bez specjalnego porozumienia: w odniesieniu do każdej ze Stron przyjmujących takie samo zobowiązanie: (i) przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości; lub ii) arbitraż ad hoc zgodnie z procedurami, które zostaną przyjęte w drodze konsensusu przez Konferencję Stron.

  3. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się w odniesieniu do każdego protokołu między Stronami protokołu, chyba że postanowiono w nim inaczej.

  Artykuł 40. Depozytariusz

  Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest depozytariuszem CA+ WHO i jego zmian, a także wszelkich protokołów i załączników przyjętych zgodnie z warunkami CA+ WHO.

  Artykuł 41. Teksty autentyczne

  Oryginał CA+ WHO, którego teksty w językach arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są jednakowo autentyczne, składa się Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  = = =

  Załączniki

  [Kilka państw członkowskich zaproponowało tekst załączników do CA+ WHO lub zasugerowało włączenie tych załączników. Sugeruje się omówienie włączenia ewentualnych załączników na późniejszym etapie, stosownie do potrzeb i zgodnie z decyzją INB.]