@MariuszJagora

  Jeśli myślicie Państwo, że szaleństwo kowidowe za nami to mam złą wiadomoś

  Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia wydał “stałe zalecenia” dotyczące COVID-19. Te stałe zalecenia mają obowiązywać od 9 sierpnia 2023 r. do 30 kwietnia 2025 r. Stosowanie ich „pomoże w przejściu od fazy reagowania kryzysowego, która obejmowała stosowanie tymczasowych zaleceń, do NOWEJ NORMALNOŚCI”, ponieważ coraz częściej wprowadzamy COVID-19 do głównego nurtu zarządzania chorobami zakaźnymi. Konieczność i stosowność stałych zaleceń sugerował Dyrektorowi Generalnemu WHO tzw. Komitet Weryfikacyjny – mimo, że do tej pory nigdy takie „stałe zalecenia” nie były wydawane i nie są przewidziane w obecnych Międzynarodowych przepisach zdrowotnych. Istnieje kilka powodów, dla których Komitet uważa, że należy wydać te zalecenia dotyczące COVID-19 dla wszystkich Państw-Stron. Chociaż PHEIC (stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym) związany z pandemią COVID-19 został zakończony, COVID-19 pozostaje zagrożeniem dla zdrowia ludzi na całym świecie i motorem popytu na usługi zdrowotne. Pomimo wysokiej odporności populacji, COVID-19 nadal powoduje znaczną liczbę hospitalizacji i zgonów, szczególnie w szczególnie wrażliwych populacjach. Istnieje ryzyko, że jeśli pojawi się nowy wariant, który spowoduje cięższą chorobę, znacznie zmieni to ocenę ryzyka. Nadal istnieje kilka niewiadomych dotyczących COVID-19, w tym wielkość ryzyka długotrwałych objawów po zakażeniu, konsekwencje zdrowotne powtarzających się infekcji oraz czas trwania odporności po zakażeniu, szczepieniu lub obu. Wśród wielu zaleceń i szczegółów technicznych są apele o „utrzymanie krajowych i regionalnych zdolności, w stosownych przypadkach, w zakresie gotowości, zapobiegania i reagowania na COVID-19”. Wzrost zdolności osiągnięty podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) związanego z pandemią COVID-19 powinien zostać wykorzystany do przygotowania się na obecne i przyszłe zdarzenia związane zarówno z COVID-19, jak i innymi patogenami zakaźnymi o potencjale epidemicznym i pandemicznym. Zdolności te mogą obejmować nadzór z wielu źródeł, ocenę ryzyka, testowanie i sekwencjonowanie, zapobieganie zakażeniom i ich kontrolę, zarządzanie kliniczne, planowanie i realizację imprez masowych, komunikację ryzyka i zaangażowanie społeczności, zarządzanie infodemią, zdrowie publiczne i środki społeczne oraz dostęp do medycznych środków zaradczych i ich stosowanie. Zaleca się, aby Państwa-Strony podtrzymywały współpracę w zakresie nadzoru nad COVID-19 w celu zapewnienia podstawy dla świadomości sytuacyjnej i oceny ryzyka oraz wykrywania istotnych zmian w charakterystyce wirusa, jego rozprzestrzenianiu się, nasileniu choroby i odporności populacji. Zaleca się, aby Państwa-Strony nadal zgłaszały WHO lub do otwartych źródeł dane dotyczące COVID-19, w szczególności dane dotyczące śmiertelności, zachorowalności, sekwencje genetyczne SARS-CoV-2 wraz z metadanymi oraz dane dotyczące skuteczności szczepionek, tak aby WHO mogła zrozumieć i opisać sytuację epidemiologiczną i krajobraz wariantów, przeprowadzać globalne oceny ryzyka i współpracować z sieciami ekspertów i odpowiednimi grupami doradczymi WHO.

  Zaleca się, aby Państwa-Strony nadal oferowały szczepienia przeciwko COVID-19 w oparciu zarówno o zalecenia Strategicznej Grupy Doradczej Ekspertów WHO ds. Szczepień (SAGE), jak i krajowe priorytety oparte na analizie kosztów i korzyści.

  Dostarczanie szczepionek powinno być odpowiednio zintegrowane z usługami zdrowotnymi.

  Ważnym stałym zaleceniem jest „aktywne zajęcie się kwestiami dezinformacji, fałszywej informacji, akceptacji i popytu na szczepionki wśród społeczności i świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

  WHO nadal nie wie skąd pochodzi wirus i zaleca „kontynuowanie badań podstawowych i systematycznych przeglądów badań, które pomogą w zrozumieniu wzorców przenoszenia SARS-CoV-2 oraz wpływu klimatu, sezonowości i zachowania, ewolucji wirusa, oraz w zrozumieniu pochodzenia SARS-CoV-2.

  Na całym świecie trwa tajemnicza epidemia nadmiarowych zgonów, a WHO, zamiast zająć się dotarciem do jej przyczyny chce zrozumieć „pochodzenie wirusa”. Niech spytają Fauciego może? On coś wie na ten temat… Szanowni interesariusze – WHO nadal dba o wasze portfele… “

  Źródło: https://cdn.who.int/media/docs/def