Pierwszego lutego 2023 r.na stronie WHO pojawił się projekt zerowy “globalnego traktatu antypandemicznego”. Oficjalna nazwa traktatu to WHO CA+. Projekt nowej, intensywnie procedowanej umowy międzynarodowej WHO możemy przeczytać w języku angielskim na stronie – dokument A/INB/4/3 z dnia 1.02.2023.

  Projekt “traktatu” budzi uzasadnione kontrowersje. Najważniejsze zagrożenia sygnalizowane przez środowiska wolnościowe i niezależne media ze wszystkich stron świata dotykają suwerenności państw członkowskich, poszanowania godności i praw człowieka oraz wolności słowa.

  Dlaczego w mediach głównego nurtu ten ważny temat nie jest nagłaśniany??? Dlaczego opinia publiczna nie jest na bieżąco informowana o postępach w procedowaniu tej umowy??? Dlaczego nie ma debaty dotyczącej zagrożeń wynikających z zapisów “traktatu” WHO??? Dlaczego media milczą???

  #STOPtraktat

  Dokumenty i nagrania z piątego posiedzenia INB (Intergovernmental Negotiation Body) Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (3-6 kwietnia 2023 r.) są dostępne tutaj:

  https://apps.who.int/gb/inb/e/e_inb-5.html

  NIEWŁAŚCIWE ZAŁOŻENIA

  Negocjacje rozpoczynają się od błędnego założenia, że wszyscy powinniśmy zignorować niszczycielskie skutki “testów” RT-PCR, genetycznych eksperymentów z bronią biologiczną, które zakończyły się niepowodzeniem i spowodowały nieodwracalne szkody dla milionów ofiar.

  Ograniczenia, takie jak maskowanie, dystans społeczny, ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanny, godziny policyjne i / lub blokady, nie tylko nie były skuteczne, ale były absolutnie szkodliwe, a nawet śmiertelne na wiele sposobów.

  TOP PIĘTNASTKA – POWODY DLA KTÓRYCH MÓWIMY STOP DLA “TRAKTATU ANTYPANDEMICZNEGO“. (James Roguski)

  Projekt ZERO WHO CA+ – “globalny traktat antypandemiczny” (wersja angielska)

  https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

  1 Rażące ignorowanie opinii publicznej.

  W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) poprosił o publiczne komentarze z mniej niż tygodniowym wyprzedzeniem. W dniu 1 czerwca 2022 r. INB odwołał zaplanowany drugi okres publicznego komentowania, ponieważ zdecydowana większość (99+%) z 33 884 komentarzy była zdecydowanie przeciwna “traktatowi antypandemicznemu”.

  https://inb.who.int/home/public-hearings/first-round

  W dniach 9-16 września 2022 r. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) poprosił o publiczne komentarze w formie 90-sekundowych filmów wideo z zaledwie dwudniowym wyprzedzeniem. Setki publicznych komentarzy wideo sprzeciwiających się traktatowi zostały przesłane do Światowej Organizacji Zdrowia i opublikowane w dniach 29-30 września 2022 r.

  https://inb.who.int/home/public-hearings/second-round

  2. Tajne obrady. Brak przejrzystości.

  W procesie negocjacyjnym wystąpił poważny brak przejrzystości. Propozycje składane przez poszczególne kraje były trzymane w tajemnicy przed opinią publiczną. Negocjacje prowadzone przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny były prowadzone w tajemnicy. Nagrania z sześciu z dziesięciu sesji, które odbyły się w dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 r., nie zostały udostępnione opinii publicznej.

  3. Definicja “pandemii” jest niejasna i nieprecyzyjna (Artykuł 1)

  Definicja pandemii jest tak niejasna. Można ją interpretować jako niemal wszystko.

  “(b) “pandemia” oznacza globalne rozprzestrzenianie się patogenu lub jego wariantu, który infekuje populacje ludzkie o ograniczonej lub zerowej odporności poprzez trwałą i wysoką zdolność przenoszenia się z człowieka na człowieka, przytłaczając systemy opieki zdrowotnej poważną zachorowalnością i wysoką śmiertelnością oraz powodując zakłócenia społeczne i gospodarcze, z których wszystkie wymagają skutecznej krajowej i globalnej współpracy i koordynacji w celu jego kontroli;”
  (strona 9)

  4. Wspólne, ale zróżnicowane obowiązki (Artykuł 4)

  Chociaż każdy kraj otrzymałby tylko jeden głos, niezależnie od liczby ludności, a wszystkie kraje byłyby prawnie związane zobowiązaniami WHO CA+, niektóre kraje byłyby zobowiązane do zrobienia i zapewnienia więcej niż inne w nieokreślony sposób.

  “Państwa, które posiadają więcej zasobów istotnych dla pandemii, w tym produktów związanych z pandemią i zdolności produkcyjnych, powinny ponosić, w stosownych przypadkach, proporcjonalny stopień zróżnicowanej odpowiedzialności w odniesieniu do globalnego zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy.” (strona 11)

  5. Globalny pandemiczny łańcuch dostaw i sieć
  logistyczna WHO. (Artykuł 6)

  WHO byłaby uprawniona do określania, kontrolowania i kierowania globalnymi dostawami produktów farmaceutycznych, a wszystkie kraje byłyby prawnie zobowiązane do przestrzegania jej nakazów.

  “Strony, działając za pośrednictwem Organu Zarządzającego WHO CA+, podejmują wszelkie stosowne środki w celu ustanowienia i rozpoczęcia funkcjonowania sieci nie później niż w dniu XX. Zobowiązanie do ułatwienia takiego dostępu uznaje się za prawnie wiążące i mające zastosowanie we wszystkich okolicznościach, zgodnie z zasadami humanitarnymi.” (strona 14)

  6. Zwiększenie szybkości regulacyjnego zatwierdzania leków.
  (Artykuł 8)

  Narody byłyby zobowiązane do skrócenia czasu wymaganego do zatwierdzenia nowych leków, niezależnie od kwestii związanych z bezpieczeństwem i skutecznością.

  “Każda ze Stron MUSI… w przypadku pandemii przyspieszyć proces zatwierdzania i licencjonowania produktów związanych z pandemią do użytku w nagłych wypadkach w odpowiednim czasie, w tym udostępniania dokumentacji regulacyjnej innym instytucjom”. (strona 15)

  7. Wsparcie dla badań nad wzmocnieniem funkcji. (Artykuł 9)

  Narody byłyby zachęcane do angażowania się w “innowacyjne badania i rozwój w celu zwalczania nowych patogenów”, przy jednoczesnym zapewnieniu, że standardy regulacyjne “NIE tworzą żadnych niepotrzebnych przeszkód administracyjnych dla badań”.

  “Każda ze Stron MUSI, w stosownych przypadkach, wdrożyć i stosować międzynarodowe standardy nadzoru i sprawozdawczości w odniesieniu do laboratoriów i placówek badawczych, które prowadzą prace nad zmianami genetycznymi organizmów w celu zwiększenia ich patogeniczności i zdolności do przenoszenia się… przy jednoczesnym zapewnieniu, że środki te nie stworzą żadnych niepotrzebnych przeszkód administracyjnych dla badań”. (strona 16)

  8. System dostępu do patogenów i podziału korzyści (PABS).
  (Artykuł 10)

  WHO chce mieć kontrolę nad “wszystkimi patogenami o potencjale pandemicznym, w tym ich sekwencjami genomowymi, a także dostępem do wynikających z nich korzyści”.

  “Takie opcje MUSZĄ obejmować między innymi: (i) dostęp WHO w czasie rzeczywistym do 20% produkcji bezpiecznych, skutecznych i wydajnych produktów związanych z pandemią, w tym diagnostyki, szczepionek, środków ochrony osobistej i środków terapeutycznych, w celu umożliwienia sprawiedliwej dystrybucji, w szczególności do krajów rozwijających się, zgodnie z ryzykiem i potrzebami w zakresie zdrowia publicznego oraz krajowymi planami określającymi populacje priorytetowe.” (strona 18)

  “Produkty związane z pandemią MUSZĄ zostać dostarczone WHO na następujących zasadach: 10% jako darowizna i 10% po przystępnych cenach dla WHO; (ii) zobowiązania krajów, w których znajdują się zakłady produkcyjne, że ułatwią wysyłkę do WHO tych produktów związanych z pandemią przez producentów w ramach ich jurysdykcji, zgodnie z harmonogramami, które zostaną uzgodnione między WHO a producentami.” (strona 18)

  9. Wymaganie od państw umożliwienia dostępu
  do ich suwerennego terytorium. (Artykuł 15)

  Narody powinny mieć możliwość decydowania, czy zezwolić “zespołom szybkiego reagowania i ekspertom” na wjazd na ich suwerenne terytorium.

  “Strony..: (f) ułatwiają WHO szybki dostęp do obszarów ognisk choroby znajdujących się pod jurysdykcją lub kontrolą Strony, w tym poprzez rozmieszczenie zespołów szybkiego reagowania i zespołów ekspertów, w celu oceny i wsparcia reakcji na pojawiające się ogniska choroby.” (strona 22)

  10. Cenzura (Artykuł 17)

  WHO chce zwiększyć fundusze na “zwalczanie fałszywych, wprowadzających w błąd, dezinformacji lub dezinformacji” poprzez “zarządzanie infodemiką za pośrednictwem… mediów społecznościowych” w celu “przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym wiadomościom”.

  “prowadzenie regularnego nasłuchu i analizy społecznościowej w celu zidentyfikowania rozpowszechnienia i profili dezinformacji, co przyczynia się do projektowania strategii komunikacji i przesyłania wiadomości dla społeczeństwa w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym wiadomościom”. (strona 23)

  11. “JEDNO ZDROWIE” (Artykuł 18)

  WHO CA+ wysuwa bezpodstawne twierdzenie, że “większość pojawiających się chorób zakaźnych i pandemii jest wywoływana przez patogeny odzwierzęce”, próbując zdobyć kontrolę nad niemal każdym aspektem życia poprzez naciąganie prawdy w celu odwrócenia uwagi od skrajnej porażki ich rad w odpowiednim leczeniu chorób ludzi.

  “Każda ze Stron (e) uwzględnia podejście “Jedno zdrowie” na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i na poziomie placówki.” (strona 25)

  12. Nieokreślone i potencjalnie ogromne koszty. (Artykuł 19)

  WHO CA+ wymagałoby wydania dziesiątek miliardów dolarów w okresie między pandemiami na produkty, które zapewniłyby wątpliwe korzyści zdrowotne, ale stałe zyski dla farmaceutycznego szpitalnego kompleksu przemysłowego.

  “Każda ze Stron POWINNA: (c) zobowiązać się do priorytetowego traktowania i zwiększenia lub utrzymania, w tym poprzez ściślejszą współpracę między sektorem zdrowia, finansów i prywatnym, w stosownych przypadkach, finansowania krajowego poprzez przeznaczanie w swoich rocznych budżetach nie mniej niż 5% bieżących wydatków na zdrowie na zapobieganie pandemii, gotowość, reagowanie i odbudowę systemów opieki zdrowotnej, w szczególności w celu poprawy i utrzymania odpowiednich zdolności oraz działania na rzecz osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;” (strona 25)

  “Strony uznają ważną rolę, jaką odgrywają zasoby finansowe w osiąganiu celu WHO CA+ oraz podstawową odpowiedzialność finansową rządów krajowych w zakresie ochrony i promowania zdrowia ich ludności. W związku z tym każda ze Stron POWINNA: (d) zobowiązać się do przeznaczenia, zgodnie ze swoimi odpowiednimi możliwościami, XX% swojego produktu krajowego brutto na międzynarodową współpracę i pomoc w zakresie zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w szczególności dla krajów rozwijających się, w tym za pośrednictwem organizacji międzynarodowych oraz istniejących i nowych mechanizmów.” (strona 25)

  13. Dodatkowa biurokracja (Artykuł 20)

  Konferencja Stron (COP) stworzyłaby kolejną ogromną biurokrację, którą rządziłoby dwóch prezydentów i czterech wiceprezydentów.

  “Funkcjonariusze Stron, jako organ administracyjny Ciała Kierowniczego, składają się z dwóch przewodniczących, czterech wiceprzewodniczących i dwóch sprawozdawców, pełniących swoje indywidualne funkcje i wybieranych przez COP na XX lat.” (strona 27)

  14. Tymczasowe zastosowanie (Artykuł 35)

  Proponowany traktat może być stosowany tymczasowo, po złożeniu zwykłego podpisu, nawet przed formalną ratyfikacją.

  “WHO CA+ może być stosowany tymczasowo, w całości lub w części, przez sygnatariusza i/lub Stronę, która wyraża zgodę na jego tymczasowe stosowanie, powiadamiając o tym Depozytariusza na piśmie w momencie podpisywania dokumentu, podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przystąpienia. Takie tymczasowe stosowanie wchodzi w życie z dniem otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.” (strona 31)

  15. Postanowienia Traktatu mogą mieć zastosowanie
  do każdego członka WHO. (Artykuł 35)

  Postanowienia proponowanego traktatu mogłyby zostać wprowadzone w życie jako zalecenia dla wszystkich krajów członkowskich WHO? WTF? Jeśli poprawki do IHR uczynią zalecenia prawnie wiążącymi, ten artykuł może mieć bardzo daleko idące skutki!

  “Postanowienia WHO CA+ mogą być wprowadzane w życie jako zalecenia dla wszystkich państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z art. 23 Konstytucji WHO.” (strona 31)

  https://www.ukcolumn.org/video/the-man-with-his-finger-on-the-whos-pulse-james-roguski

  https://rumble.com/v2abvpg-the-man-with-his-finger-on-the-whos-pulsejames-roguski.html