https://jamesroguski.substack.com/p/stop-the-cop

  STOP “C.O.P. KONFERENCJI STRON”
  STOP NOWEJ BIUROKRACJI, KTÓRĄ PRÓBUJE WPROWADZIĆ WHO POPRZEZ WHO CA+ “TRAKTAT ANTYPANDEMICZNY”

  Proponowany “traktat pandemiczny” ma na celu utworzenie zupełnie nowej, odrębnej “Konferencji Stron”, która byłaby uprawniona do przyjmowania “protokołów” w przyszłości bez nadzoru Kongresu.

  https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/friday-roundtable/who-update–what-you-need-to-know/

  BUDOWANIE ROZDĘTYCH BIUROKRACJI:

  Poniższy tekst pochodzi z nieedytowanej wersji “Tekstu Biura” proponowanego “Traktatu Antypandemicznego”. Określa on rozdęte struktury biurokratyczne, które zostałyby utworzone w ramach proponowanego “Traktatu Antypandemicznego”, a także uprawnienia, które zostałyby nadane tej nowej warstwie biurokratów.

  Struktura WHO CA+ to konwencja ramowa. Ma to na celu umożliwienie krajom członkowskim wyrażenia zgody na stosunkowo niejasny dokument TERAZ, który upoważni i upoważni nieznanych biurokratów do podejmowania prawnie wiążących decyzji w pewnym momencie W PRZYSZŁOŚCI, kiedy decyzje te mogą być dobrze ukryte przed opinią publiczną.


  Prawdziwym celem takich biurokracji jest przeniesienie kontroli, władzy i suwerenności z ludzi na niewybieralnych, nieobliczalnych i w dużej mierze nieznanych biurokratów.


  Tyrania powstaje, gdy pozwalamy na oderwanie kontroli i władzy od woli ludu.

  https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/post-files/124155693/7745d28e-6a76-4df9-9a45-1c6d14793159.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAUM3FPD6B3QYIIL2E&Expires=1687734717&Signature=m%2Fc2Mgby%2Bxh63t7%2BBzG%2BAm4a1A8%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%227745d28e-6a76-4df9-9a45-1c6d14793159.pdf.pdf%22

  To musi zostać zatrzymane!!!

  KONFERENCJA STRON

  Rozdział III. Ustalenia instytucjonalne i postanowienia końcowe

  Artykuł 20. Konferencja Stron

  1. Niniejszym ustanawia się Konferencję Stron. Konferencja Stron składa się z delegatów reprezentujących Strony. W skład Konferencji Stron wchodzą również obserwatorzy:

  (a) przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowanych i powiązanych agencji, jak również wszelkich państw będących jej członkami lub obserwatorami, niebędących Stronami WHO CA+; oraz

  (b) przedstawiciele dowolnego organu lub organizacji, krajowej lub międzynarodowej, rządowej lub pozarządowej, sektora prywatnego lub publicznego, posiadający kwalifikacje w sprawach objętych WHO CA+, z zastrzeżeniem, że obserwatorzy na mocy niniejszego akapitu mogą zostać dopuszczeni jako obserwatorzy, na formalny wniosek, zgodnie z warunkami, które zostaną przyjęte przez Konferencję Stron, z możliwością przedłużenia co trzy lata, chyba że co najmniej jedna trzecia Stron wyrazi sprzeciw*.

  1. Jedynie delegaci reprezentujący Strony będą uczestniczyć we wszelkich procesach decyzyjnych Konferencji Stron, czy to w drodze konsensusu, głosowania, czy w inny sposób.
  2. W celu promowania spójności Konferencji Stron i Światowego Zgromadzenia Zdrowia, jak również koordynacji w odniesieniu do odpowiednich instrumentów i mechanizmów w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, Konferencja Stron będzie działać w ramach trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, z zastrzeżeniem ustanowienia takiego komitetu przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia.

  (a) Podejmowanie decyzji w ramach takiego trzeciego głównego Komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia zostanie odpowiednio dostosowane w celu uwzględnienia członkostwa w Komitecie i Konferencji Stron.

  (b) Konferencja Stron będzie działać zgodnie z regulaminem trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, z zastrzeżeniem, że Konferencja Stron może zgodzić się na zmianę, uzupełnienie lub rewizję takiego regulaminu w celu ułatwienia prowadzenia swoich spraw, mając na celu ułatwienie składania sprawozdań przez Strony i uniknięcie powielania.

  (c) W przypadku gdy Państwa-Strony Międzynarodowych przepisów zdrowotnych ustalą, że mechanizm wdrażania i zgodności w ramach tego instrumentu będzie również funkcjonował w ramach wspomnianego trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w razie potrzeby uzgodnione zostaną dalsze kroki w celu dostosowania, w stosownych przypadkach, procesu decyzyjnego w ramach takiego trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia.

  (d) W przypadku, gdy Światowe Zgromadzenie Zdrowia nie ustanowi wspomnianego trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia do dnia wejścia w życie WHO CA+, Konferencja Stron uzgodni ramy funkcjonowania Konferencji Stron.

  1. Pierwsza sesja Konferencji Stron zostanie zwołana przez Światową Organizację Zdrowia nie później niż rok po wejściu w życie WHO CA+, co może, jeśli zostanie to określone przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia, odbyć się poza regularnym cyklem spotkań trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron.
  2. Po pierwszej sesji Konferencji Stron:

  (a) kolejne regularne sesje Konferencji Stron będą odbywać się w czasie i terminie trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron; oraz

  (b) sesje nadzwyczajne Konferencji Stron będą odbywać się w terminie i czasie uznanym za konieczny przez Konferencję Stron lub na pisemny wniosek którejkolwiek ze Stron, pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od przekazania im wniosku przez Sekretariat zostanie on poparty przez co najmniej jedną trzecią Stron. Data i godzina każdej takiej sesji nadzwyczajnej powinny być poza regularnym cyklem spotkań trzeciego głównego komitetu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w ramach którego działa Konferencja Stron.

  6. Konferencja Stron dokonuje regularnego przeglądu wdrażania WHO CA+ i podejmuje decyzje niezbędne do promowania jego skutecznego wdrażania oraz może przyjmować protokoły, załączniki i poprawki do WHO CA+, zgodnie z art. 32, 33 i 34. W tym celu Komitet(a) rozpatruje sprawozdania przedkładane przez Strony zgodnie z art. 21 i przyjmuje regularne sprawozdania z wdrażania WHO CA+;(b) nadzoruje organy, o których mowa w ustępie 9 niniejszego artykułu, w tym ustanawia ich regulaminy wewnętrzne i zasady pracy oraz, jeśli tak postanowiono, ustanawia inne organy pomocnicze niezbędne do osiągnięcia celu WHO CA+;(c) promuje i ułatwia mobilizację środków finansowych na realizację WHO CA+, zgodnie z art. 19;(d) zwraca się, w stosownych przypadkach, o usługi i współpracę oraz informacje dostarczane przez właściwe i odpowiednie organizacje i organy systemu Narodów Zjednoczonych oraz inne międzynarodowe i regionalne organizacje międzyrządowe oraz organizacje i organy pozarządowe w celu wzmocnienia wdrażania WHO CA+; oraz

  (e) rozważenie innych działań, w stosownych przypadkach, służących osiągnięciu celu WHO CA+, w świetle doświadczeń zdobytych podczas jego wdrażania.

  1. Co trzy lata Konferencja Stron dokonuje regularnego przeglądu wdrażania i wyników WHO CA+ oraz wszelkich powiązanych instrumentów prawnych, które Konferencja Stron może przyjąć, a także podejmuje decyzje niezbędne do promowania skutecznego wdrażania WHO CA+.
  2. Prace Konferencji Stron są prowadzone przez następujące organy, opisane w niniejszym rozdziale, a także przez wszelkie inne organy, które Konferencja Stron może ustanowić zgodnie z postanowieniami WHO CA+:

  (a) Komitet ds. Wdrażania i Zgodności, jak określono w art. 22;

  (b) Panel Ekspertów w celu zapewnienia doradztwa naukowego, jak określono w art. 23;

  (c) Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią, jak określono w art. 24; oraz

  (d) Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści, jak określono w art. 25.

  *Każda organizacja (ale nie MY Ludzie) może potencjalnie uzyskać miejsce przy stole.

  KOMITET DS. WDRAŻANIA I ZGODNOŚCI

  Artykuł 22. Komitet ds. wdrażania i zgodności

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Wdrażania i Zgodności, jako organ pomocniczy Konferencji Stron, w celu ułatwiania i rozważania wdrażania oraz promowania zgodności z postanowieniami WHO CA+.

  2. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności jest upoważniony do promowania wdrażania i przeglądu zgodności z postanowieniami WHO CA+, w tym poprzez zajmowanie się kwestiami związanymi z ewentualną niezgodnością.

  3. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności ma charakter ułatwiający i funkcjonuje w sposób przejrzysty, nie kontradyktoryjny i bezkarny oraz zwraca szczególną uwagę na odpowiednie krajowe i regionalne możliwości i okoliczności Stron, w szczególności na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności przekazuje pisemne powiadomienie w odniesieniu do działań każdej Strony, które może rozważać.

  4. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności rozpatruje kwestie wdrażania i zgodności na poziomie indywidualnym i systemowym, między innymi, oraz składa Konferencji Stron okresowe sprawozdania i zalecenia, stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań krajowych. Zalecenia takie mogą zawierać propozycje do rozważenia przez Konferencję Stron, mające na celu ułatwienie i zapewnienie wsparcia dla wdrażania WHO CA+, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Stron będących krajami rozwijającymi się.

  1. Komitet składa się z […] członków [będących niezależnymi ekspertami] [posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie] nominowanych przez Strony i wybranych przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci i sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pierwsi członkowie Komitetu ds. Wdrażania i Zgodności zostaną wybrani na pierwszej sesji Konferencji Stron. Następnie członkowie będą wybierani zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Konferencję Stron zgodnie z art. 20 ust. 10. Członkowie Komitetu ds. Wdrażania i Zgodności posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla WHO CA+ i odzwierciedlają odpowiednią równowagę wiedzy specjalistycznej.
  2. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności rozpatruje

  (a) pisemne oświadczenia każdej ze Stron dotyczące zgodności z postanowieniami WHO CA+;

  (b) okresowe sprawozdania Stron przedkładane zgodnie z art. 21;

  (c) wszelkie kwestie przedłożone mu przez Konferencję Stron; oraz

  (d) inne istotne informacje.

  1. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności opracowuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu przez drugą sesję Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełnić lub wyjaśnić mandat Komitetu ds. Wdrażania i Zgodności.
  2. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności dołoży wszelkich starań, aby przyjąć swoje zalecenia w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu, zalecenia zostaną przyjęte większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, w oparciu o kworum dwóch trzecich członków.
  3. Komitet ds. Wdrażania i Zgodności współpracuje z odpowiednimi organami monitorującymi i przeglądowymi oraz mechanizmami, które mogą zostać ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia lub Państwa-Strony Międzynarodowych przepisów zdrowotnych, w tym poprzez organizowanie wspólnych sesji.
  4. W trakcie swoich prac Komitet ds. Wdrażania i Zgodności może korzystać z odpowiednich informacji pochodzących od wszelkich organów ustanowionych w ramach WHO CA+ lub Światowej Organizacji Zdrowia, jak również z wszelkich informacji przekazanych WHO przez Strony za pośrednictwem innych mechanizmów.

   PANEL EKSPERTÓW

   Artykuł 23. Panel ekspertów zapewniający doradztwo naukowe

   1. Niniejszym ustanawia się organ ekspercki zapewniający doradztwo naukowe jako organ pomocniczy Konferencji Stron w celu zapewnienia Konferencji Stron informacji, porad naukowych i innych porad technicznych w kwestiach związanych z WHO CA+. Panel ekspertów składa się z niezależnych ekspertów posiadających kompetencje w odpowiednich dziedzinach wiedzy specjalistycznej i występujących w charakterze ekspertów indywidualnych. Będzie on multidyscyplinarny zgodnie z podejściem “Jedno zdrowie”. Będzie on regularnie składał Konferencji Stron sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów swojej pracy. Organ będzie

   (a) gromadzi, rozważa i ocenia najbardziej zaawansowane i najnowsze informacje oraz dostępną wiedzę naukową na temat pochodzenia, zapobiegania, nadzoru, kontroli i skutków pandemii;
   (b) dostarcza lub kompiluje oceny stanu wiedzy naukowej dotyczącej zagrożeń odzwierzęcych i innych zagrożeń zgodnie z podejściem “Jedno zdrowie”;
   (c) przygotowywanie naukowych i opartych na dowodach ocen skutków środków podjętych w ramach wdrażania WHO CA+ oraz, w stosownych przypadkach, wydawanie zaleceń;
   d) udzielanie porad w stosownych przypadkach w zakresie programów naukowych, współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju związanych z zagadnieniami objętymi WHO CA+, a także w zakresie sposobów i środków wspierania budowania potencjału endogennego w krajach rozwijających się;
   (e) odpowiadanie na kwestie naukowe, technologiczne i metodologiczne, które mogą zostać przedstawione przez Konferencję Stron lub inny organ pomocniczy;
   (f) ocenia stan dostępnej wiedzy naukowej i dowodów odnoszących się do pandemii, jej przyczyn, przewidywalności, środków zapobiegawczych, gotowości i wymogów w zakresie reagowania;
   (g) ocenia sytuację globalną i regionalną oraz może prognozować pojawiające się zagrożenia pandemiczne, poziom ryzyka, jakie one niosą, potrzebę jakiegokolwiek szczególnego programu gotowości lub opcji reagowania, w tym dostępność lub potrzebę nowych badań nad produktami i technologiami zdrowotnymi;
   h) ocenia zagrożenia i przygotowuje plan badań i rozwoju w zakresie pandemii;
   (i) przygotowuje strategie i wytyczne dotyczące gotowości i reagowania na różne znane pandemie;
   (j) przeprowadza ocenę technologii medycznych produktów związanych z pandemią i dzieli się wynikami ze Stronami i mechanizmami WHO;
   (k) działanie w koordynacji z Obserwatorium Badań i Rozwoju oraz Planem Badań i Rozwoju w zakresie opracowywania priorytetów celów i zadań badawczo-rozwojowych;

  (l) inwentaryzacja i monitorowanie wszystkich rodzajów badań genetycznych i analizy dużych zbiorów danych związanych z wysoce zakaźnymi patogenami oraz ostrzeganie społeczności naukowej o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa biologicznego oraz opracowywanie norm i procedur operacyjnych w celu uniknięcia takich zagrożeń;

  (m) opracowuje wytyczne dotyczące badań obejmujących potencjalne patogeny pandemiczne, w tym inżynierię genetyczną, w celu uniknięcia obaw związanych z bezpieczeństwem biologicznym i ochroną biologiczną, w tym przypadkowych wycieków laboratoryjnych czynników chorobotwórczych; oraz

  (n) udzielanie porad i zaleceń w każdej sprawie na wniosek Konferencji Stron.

  (l) inwentaryzacja i monitorowanie wszystkich rodzajów badań genetycznych i analizy dużych zbiorów danych związanych z wysoce zakaźnymi patogenami oraz ostrzeganie społeczności naukowej o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa biologicznego oraz opracowywanie norm i procedur operacyjnych w celu uniknięcia takich zagrożeń;

  (m) opracowuje wytyczne dotyczące badań obejmujących potencjalne patogeny pandemiczne, w tym inżynierię genetyczną, w celu uniknięcia obaw związanych z bezpieczeństwem biologicznym i ochroną biologiczną, w tym przypadkowych wycieków laboratoryjnych czynników chorobotwórczych; oraz

  (n) udzielanie porad i zaleceń w każdej sprawie na wniosek Konferencji Stron.

  1. Panel ekspertów należycie uwzględnia odpowiednie prace prowadzone przez właściwe międzynarodowe i regionalne organizacje międzyrządowe, organizacje i organy rządowe i pozarządowe, a także ekspertów akademickich, oraz umożliwia im udział w swoich pracach.
  2. Panel ekspertów składa się z […] niezależnych ekspertów wybranych za wspólnym porozumieniem przez szefów organizacji czterostronnych na podstawie kryteriów kompetencji, niezależności, wielodyscyplinarności, równości płci i sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Jego skład może zostać zmieniony przez Konferencję Stron.
  3. Panel Ekspertów opracuje swój regulamin wewnętrzny, który zostanie zatwierdzony przez Konferencję Stron.
  4. Konferencja Stron zapewni dostępność zasobów niezbędnych do umożliwienia Panelowi Ekspertów osiągnięcia jego celów i wykonania jego zadań.

  KOMITET EKSPERTÓW DS. PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

  Artykuł 24. Komitet ekspertów ds. produktów związanych z pandemią

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią jako organ pomocniczy Konferencji Stron.
  2. Komitet Ekspertów ds. Produktów związanych z Pandemią jest upoważniony do monitorowania i analizowania kwestii związanych z dostępnością, przystępnością cenową i jakością produktów związanych z pandemią oraz do składania sprawozdań Konferencji Stron, pełnienia wszystkich funkcji określonych w WHO CA+ oraz odpowiadania na wnioski Konferencji Stron. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się.
  3. Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią składa się z […] członków, którzy są niezależnymi ekspertami, nominowanymi przez Strony i wybieranymi przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci, wielodyscyplinarności, w tym wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa, ekonomii i organizacji przemysłowej, oraz sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pierwsi członkowie Komitetu Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią zostaną wybrani na pierwszej sesji Konferencji Stron. Następnie członkowie będą wybierani zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Konferencję Stron zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu. Członkowie Komitetu ds. Produktów związanych z Pandemią posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla WHO CA+ i odzwierciedlają odpowiednią równowagę wiedzy specjalistycznej.
  4. Komitet Ekspertów ds. Produktów związanych z Pandemią opracowuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu przez drugą sesję Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełnić lub doprecyzować mandat Komitetu Ekspertów ds. Produktów związanych z Pandemią.
  5. Komitet Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią dokłada wszelkich starań, aby obradować w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu, jego zalecenia lub decyzje są przyjmowane większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, w oparciu o kworum dwóch trzecich członków.

  KOMITET EKSPERTÓW DS. PODZIAŁU KORZYŚCI

  Artykuł 25. Komitet ekspertów ds. podziału korzyści

  1. Niniejszym ustanawia się Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści jako organ pomocniczy Konferencji Stron.
  2. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści jest upoważniony do ustanowienia wytycznych dotyczących podziału korzyści, zapewniających przejrzystość oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści, a także do składania sprawozdań Konferencji Stron, pełnienia wszystkich funkcji określonych w WHO CA+ oraz odpowiadania na wnioski Konferencji Stron. Zwraca szczególną uwagę na potrzeby Stron będących krajami rozwijającymi się.
  3. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści składa się z […] członków, którzy są
   niezależnymi ekspertami, nominowanymi przez Strony i wybieranymi przez Konferencję Stron, z należytym uwzględnieniem równości płci, wielodyscyplinarności, w tym wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa, ekonomii i organizacji przemysłowej, oraz sprawiedliwej reprezentacji geograficznej. Pierwsi członkowie Komitetu Ekspertów ds. Produktów Związanych z Pandemią zostaną wybrani na pierwszej sesji Konferencji Stron. Następnie członkowie będą wybierani zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Konferencję Stron zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu. Członkowie Komitetu posiadają uznane kompetencje w dziedzinach istotnych dla WHO CA+ i odzwierciedlają odpowiednią równowagę wiedzy specjalistycznej.
  4. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści opracuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega zatwierdzeniu przez drugą sesję Konferencji Stron. Konferencja Stron może uzupełnić lub wyjaśnić mandat Komitetu Ekspertów ds. Podziału Korzyści.
  5. Komitet Ekspertów ds. Podziału Korzyści dołoży wszelkich starań, aby obradować w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu, jego zalecenia lub decyzje będą przyjmowane większością trzech czwartych głosów członków obecnych i głosujących, w oparciu o kworum dwóch trzecich członków.

  SEKRETARIAT

  Artykuł 26. Sekretariat

  Przedstawiono dwie opcje dla ust. 1 art. 26

  Wariant 26.A:

  1. Niniejszym ustanawia się sekretariat WHO CA+. Funkcje sekretariatu dla WHO CA+ zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia.

  Wariant 26.B:

  1. Niniejszym ustanawia się sekretariat WHO CA+. Funkcje sekretariatu dla WHO CA+ zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Szefowie odpowiednich organizacji określą zasady ich współpracy przy wykonywaniu funkcji Sekretariatu na mocy Umowy. Zasady te zostaną zatwierdzone przez Konferencję Stron na jej pierwszej sesji.
   ====
  2. Sekretariat pełni następujące funkcje

   (a) zapewnienie wsparcia administracyjnego i logistycznego Konferencji Stron w celu wdrożenia niniejszego porozumienia oraz dokonywanie ustaleń dotyczących sesji Konferencji Stron i wszelkich organów pomocniczych oraz świadczenie im usług zgodnie z wymaganiami;

   (b) przekazywanie raportów i innych istotnych informacji dotyczących wdrażania niniejszego porozumienia otrzymanych przez WHO CA+;

   (c) udzielanie wsparcia Stronom, [na wniosek], w szczególności Stronom będącym krajami rozwijającymi się oraz Stronom, których gospodarka znajduje się w okresie przejściowym, we wdrażaniu WHO CA+, w tym opracowywanie i przekazywanie informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami WHO CA+ lub w inny sposób, zgodnie z wnioskami Konferencji Stron;

   (d) przygotowywanie raportów z działalności w ramach WHO CA+ pod kierunkiem Konferencji Stron i przedkładanie ich Konferencji Stron;

   (f) zawieranie, pod kierunkiem Konferencji Stron, takich porozumień administracyjnych lub umownych, jakie mogą być wymagane do skutecznego wykonywania jej funkcji;

   (g) współpraca i koordynacja z innymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w powiązanych obszarach; oraz

   (h) pełnienie innych funkcji sekretariatu określonych przez WHO CA+ oraz innych funkcji, które mogą zostać określone przez Konferencję Stron.

  PRAWO DO GŁOSOWANIA

  Artykuł 31. Prawo do głosowania

  1. Każda Strona WHO CA+ ma jeden głos na Konferencji Stron, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu. 2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji, wykonują swoje prawo głosu liczbą głosów równą liczbie ich państw członkowskich będących Stronami WHO CA+, należycie akredytowanych i obecnych podczas głosowania. Taka organizacja nie może korzystać ze swojego prawa głosu, jeżeli którekolwiek z jej państw członkowskich korzysta ze swojego prawa i odwrotnie.

  PROTOKOŁY DO WHO CA+

  1. Każda ze Stron może zaproponować protokoły do WHO CA+. Propozycje takie będą rozpatrywane przez Konferencję Stron, która może zwrócić się o opinię do Organu Konsultacyjnego**.
  2. Konferencja Stron może przyjąć protokoły do WHO CA+. Przy przyjmowaniu tych protokołów należy dołożyć wszelkich starań w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia konsensusu zostały wyczerpane i nie osiągnięto porozumienia, protokół przyjmuje się w ostateczności większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących na sesji. Do celów niniejszego artykułu Strony obecne i głosujące oznaczają Strony obecne i oddające głos za lub przeciw.
  3. Tekst każdego proponowanego protokołu jest przekazywany Stronom przez Sekretariat co najmniej trzy miesiące przed sesją, na której proponuje się jego przyjęcie.
  4. Stronami protokołu mogą być wyłącznie Strony WHO CA+.

   **Wydaje się, że w tej wersji “WHO CA+” jest błąd. “Organ Konsultacyjny” został zdefiniowany w Artykule XX zerowego projektu WHO CA+, ale został usunięty z niniejszego “Tekstu Biura”. Wygląda na to, że Biuro musi edytować to odniesienie do tego, co wydaje się być nieistniejącą ideą.

   jAMES ROGUSKI