Komunikacja i świadomość społeczna

  Artykuł 18. Komunikacja i świadomość społeczna
  
  1. Strony wzmacniają wiedzę naukową, wiedzę na temat zdrowia publicznego i pandemii w społeczeństwie, a także dostęp do informacji na temat pandemii, jej skutków i czynników ją wywołujących, zwalczają infodemię oraz zwalczają fałszywe, wprowadzające w błąd, dezinformację lub dezinformację, w tym poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. W tym względzie każda ze Stron
  
  (a) promuje i ułatwia, zgodnie z krajowymi podejściami, przepisami ustawowymi i wykonawczymi, rozwój i wdrażanie programów informowania o ryzyku, angażowania społeczności, zarządzania infodemią oraz programów edukacyjnych i podnoszenia świadomości społecznej na temat pandemii i ich skutków, w sposób, który jest szeroko dostępny;
  
  (b) prowadzić regularne działania informacyjne skierowane do społeczności, nasłuch społeczny oraz okresowe analizy i konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i mediami w celu określenia rozpowszechnienia i profili dezinformacji, które przyczyniają się do opracowania strategii komunikacji i przekazywania wiadomości dla społeczeństwa w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym wiadomościom, wzmacniając w ten sposób zaufanie publiczne i promując przestrzeganie środków w zakresie zdrowia publicznego i środków społecznych;
  
  (c) promowanie komunikacji na temat postępów naukowych, inżynieryjnych i technologicznych, które są istotne dla opracowywania i wdrażania krajowych i międzynarodowych zasad i wytycznych dotyczących zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w oparciu o naukę i dostępne dowody, w stosownych przypadkach; orazogramy na temat pandemii i ich skutków, w sposób, który jest szeroko dostępny;
  
  (d) podjęcie skutecznych środków w celu zwiększenia wiedzy na temat zdrowia cyfrowego wśród społeczeństwa i w sektorze opieki zdrowotnej poprzez edukację i znaczące zaangażowanie, w tym klinicystów, zainteresowanych stron z sektora opieki zdrowotnej i decydentów, w celu zwiększenia zaufania.
  
  2. Strony, w stosownych przypadkach, prowadzą badania i informują o polityce w zakresie czynników, które utrudniają przestrzeganie środków zdrowia publicznego i środków społecznych w czasie pandemii, w tym zaufania, absorpcji i popytu na szczepionki, stosowania odpowiednich środków terapeutycznych, stosowania interwencji niefarmaceutycznych oraz zaufania do nauki i instytucji rządowych.
  
  3. Strony promują oparte na nauce i dowodach podejście do skutecznej i terminowej oceny ryzyka, mając na uwadze niepewność i zmieniający się charakter danych i dowodów podczas pandemii, przy informowaniu opinii publicznej o takim ryzyku.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z ALTERNATYWNYMI MEDIAMI, ABY OSTRZEC JE O ATAKU NA NASZĄ WOLNOŚĆ SŁOWA:

  Skontaktuj się z jak największą liczbą mediów alternatywnych i ostrzeż je, że powinny wyrazić swój sprzeciw wobec art. 18 proponowanego WHO CA+ “traktatu antypandemicznego. Wyślij do nas kopię korespondencji.

  “WALKA Z INFODEMIĄ” = WALKA Z WOLNOŚCIĄ SŁOWA, KTÓRE JEST JEDNYM Z FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA